VESTBY SYKEHJEM ç Sykehjemmet ligger i Vestby kommune i Akershus. Det har to avdelinger med sju enheter med til sammen 73 plasser. To av disse er tilpasset pasienter med en demenssykdom. I tillegg kommer ti plasser for rehabilitering, kortidsopphold og avlastning. ç 126 ansatte fordelt på 74 årsverk, hvorav 60 innenfor pleie. ç Hver av de to skjermede avdelingene har 9 pasienter og 7,35 årsverk. I tillegg kommer nattevakt. KOMPENDIUM FRA VESTBY Nina Simonsen, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Vestby, har samlet en rekke artikler om demens og god omsorg. Seksjon helse og sosial sentralt vil trykke opp kompendiet. Dette kan bestilles fra Fagforbundet sentralt. for sine medlemmer. Seksjonslederen har, med god hjelp av verneombudet og med støtte fra resultat- områdeleder (styrer) og avdelingsledere ved syke- hjemmet, hele tida vært primus motor i dette ge- digne kompetanseløftet. Det er blitt mange livlige diskusjoner og lange kvelder på henne. – Flere av gruppene har bedt meg være til stede hver kveld. Det har jeg ikke alltid hatt tid til. Men når jeg har vært innom ei ny gruppe, har jeg alltid lært noe nytt. For alle har forskjellige erfaringer, sier hun. Bedre løsninger – Det viktigste med slike kurs er at vi lettere finner gode løsninger med mer kunnskap, mener Braa- stad Rygg. Måltider, stell og medisinering har vært temaer i samtlige studiegrupper, og deltakerne har alle bidratt med ideer til hvordan problemer i slike dagligdagse situasjoner kan løses uten bruk av tvangsmidler. Pleiepersonalet har også blitt mer bevisst på hva som kan defineres som tvang. Sengehester er et tvangsmiddel som blir diskutert og dokumentert før det blir tatt i bruk ved sykehjemmet. – Vår erfaring er at det alltid fins alternativ til tvang. Det gjelder bare å finne en løsning. Og med mer kunnskap er det lettere å se mulighetene, sier Simonsen. Høy kompetanse Som seksjonsleder i Fagforbundet er Simonsen fri- kjøpt en dag i måneden. Hun har brukt både fritid og mye av den frikjøpte tida til å arrangere kurs. Dessuten har Simonsen, Braastad Rygg og to andre hjelpepleiere ved sykehjemmet gjennomført videre- gående utdanning i demens på høgskolenivå. De har også tatt klinisk fagstige i demens og demens - omsorg. – Vi har aldri hatt problem med å få fri for å ta SITTEDANS: – Vi bruker mye tid på morsomme aktivi- teter, sier Kari Jensen, Hanne Braastad Rygg og Nina Simonsen. kurs, videreutdanning eller å være med på fagdager, hevder Nina Simonsen. Seks ansatte har vært på kurs i sittedans, og to har nylig tatt videreutdanning i coaching. Vestby sykehjem har mange flerspråklige ansat- te. Hele 17 nasjonaliteter er representert blant plei- erne. For å få fast tilsetting i fagstilling innenfor pleie ved Vestby sykehjem, må en ha autorisasjon i faget. Personer uten fagutdanning starter som vika- rer og ekstrahjelper. – For dem som ikke har bodd i Norge så lenge, har studiesirklene ikke bare gitt høyere faglig kom- petanse. De har også lært språket fortere enn de ellers ville ha gjort, mener Simonsen. Aktiviteter hele tida Mange sykehjem har erfart at høyere kompetanse, mindre tvang og bedre service er tidsbesparende. All den tida som går med til mas og krangling, kan frigjøres til langt hyggeligere gjøremål. – Vi prøver å se hvilke ressurser hver enkelt pasi- ent har, sier Simonsen og Braastad Rygg. De for- teller at noen dekker bordet før måltidene, mens andre er med og rydder etterpå. Noen av pasien- tene vanner blomster, mens andre er med og bret- ter tøy. To aktivitører har til sammen en hel stilling. De sørger for å organisere en rekke felles aktiviteter som alle beboere blir invitert med på. Noen liker å kaste på stikka, noen foretrekker bingo eller å gå turer ut, og mange synes det er morsomt med sit- tedans. – Og ingen savner maset, smiler de to aktive gruppelederne. Tvang – helst ikke Kurspakke med filmer, studie-og oppgavehefte utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Kurset er laget slik at det passer for en studiegruppe som møtes fem ganger og bru- ker to-tre timer hver gang. Deltakerne må videre lese til sammen om lag 100 sider på egen hånd som forberedelse til samlingene. Kurspakken kan bestilles på: www.aldringoghelse.no 32 VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18