prøver. Forebyggende medisiner av varierende art ble nøye vurdert. – Vi reduserte innenfor de fleste medisingrup- pene, men spesielt seponerte vi en del medisin mot høyt kolesterol og blodtrykksregulerende medisi- ner, sier Svendby. Selv om de fleste fikk færre medisiner, var det også noen som fikk flere. – Det besto blant annet i å legge til smertestil- lende. Det vi opplevde som de største forbedring- ene, var mindre smerte og at de eldre sov bedre på natta og mindre på dagen, forteller sykehjemslegen. I prosjektet målte de suksessen etter fire para- metre, i tillegg til mengde medisin – smerte, uro, søvn og fall. Registreringene ble gjort 24 timer i døgnet. Lite forskning – Hvilke negative erfaringer har dere? – Da vi var på Universitetssykehuset Nord- Norge og fortalte om prosjektet, fikk vi kommen- tarer på at vi hadde seponert forebyggende medi-TID OG PENGER: Avde- lingsleder Elisabeth Meløy sin mot hjerneslag. Det er vanskelig å vite hvilken og sykehjemslege Jan effekt det har etter såpass kort tid, men det er jo Gunnar Svendby konstate- kanskje slike ting som kan innvendes mot prosjek-rer at Kroken sykehjem tet, sier Svendby. har spart både tid og penger på å legge om Han legger til at det gjøres veldig lite forskning rutinene i medisineringen. på medikamenter og eldre. – Vi vet lite om effekten medisiner har på eldre. Vi burde absolutt ha visst mer om det. Sparte penger Svendby regner med at han har brukt litt mer tid totalt som følge av tettere oppfølging av hver enkelt pasient, men dette har sykepleierne spart inn i sin tidsbruk. – Og det er en kjempegevinst for oss, sier Meløy. Sykehjemmet sparte ikke bare tid, men også penger. – Det var overhodet ikke noe motivasjon i utgangspunktet, men vi regnet for moro skyld ut hvor mye vi hadde spart. Det dreide seg om 30.000 < VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 35 temahefte-18