KROKENSYKEHJEM:Toavfireavdelingervedsyke- hjemmetdeltokiprosjektetsomredusertemedika- mentbrukenmed55,5pro- sent.NåharTromsøkom- munevedtattatallesykehjemmeneikommunenKROKENSYKEHJEM:Toavfireavdelingervedsyke- hjemmetdeltokiprosjektetsomredusertemedika- mentbrukenmed55,5pro- sent.NåharTromsøkom- munevedtattatallesykehjemmeneikommunen kroner i året. Og det er jo penger som kan brukes på noe mer fornuftig som for eksempel sosiale til- tak, understreker Svendby. Også andre sykehjem i Tromsø kommune skal etter planen kopiere Krokens modell. De fleste syke- hjemmene er nå kommet godt i gang. – Det går tregt Tidligere statssekretær i Helsedepartementet, Roger Ingebrigtsen, uttalte i mars i år til NRK at 300 mil- lioner kunne spares årlig hvis alle sykehjemmene i Norge gjorde som Kroken og halverte medika- mentbruken. – Helt konkret har vi bedt Legemiddelverket lage en rapport på hvordan man skal halvere legemiddel- bruk i norske sykehjem, sa Ingebrigtsen til NRK da. 15. juni i år avla Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en rapport som konkluderte med at den forskningsbaserte kunnskapen om emnet hadde for lav kvalitet til at man kunne fastslå om tiltakene som var utprøvd hadde hatt noen effekt. Jan Gunnar Svendby synes det er litt merkelig at ikke flere har vist interesse for prosjektet de har gjennomført. – Jeg er jo litt inhabil, men jeg kan ikke skjønne at ikke andre har begynt med det samme som oss. Vi har jo bevist at det går an, og våre pasienter er vel ikke noe annerledes enn andre pasienter? Men det å legge om rutiner, det går tregt, konstaterer Svendby. skal gjøre det samme. S %,2%!22)23%.t %'%-)$$%,(9.$3%1).g %$!'/')+k /2)!,0%$!'/')+k 0%2)!,0%$!'/')+k 1)2%0%$!'/')+k /1'••/'••2/1'1%!+2*/.%r 35)+,).'2027+/,/'i /--4.)+!2*/n %$%,2e !••+/.3!+3••09••3%,%&/.•• •• •• ••0 5%,$2+,!22%1*%1.4.$%15)2.).'%33&/1%,%2.).'%1 ••%')/.•• 8••E G %,2%••/'••2/2)!,&!g !1.%••/'••4.'$/-2!1"%)$%r %,2%&!'!1"%)$%r +3)5)3:r %,,%2&!'••!,,-%..%••&!') %••666!&3%.2+/,%.#/m 43)2-%/-2/1g ,$1%/-2/1g 1%&3/-2/1'••/'•• ,).$1%.$%••0,%)e %(!"),)3%1).g 0%2)!,0%$!'/')+k • %),%$.).g G !12%,••/'••"!1.%0,%)e 27+)2+••(%,2%!1"%)d 666!&3%.2+/,%.#/-••••••••••0/23 ••31/.$(%)-!&3%.2+/,%../••••••••••••%,%&/. •• •• •• •• 36 VERDIGHET I ELDREOMSORGEN temahefte-18