ETISKE DILEMMAER ANBEFALTE NETTSTEDER Helsebiblioteket.noDenneinformasjonsbasenblelanserti2006,oggirhelsepersonelltilgangtiloppdatert,fagligkunn- skap.Nettsidengirtilgangtilnyforskning,oppsummertforskning,nasjonalefagligerådogretnings- linjerfraoffentligemyndigheter,veiledninger,rådogprosedyrerutarbeidetavanerkjentefagmiljøer. Helsebiblioteketinneholderflereemnebasertesider.Demestomfattendeeremnebibliotekeneforforgiftninger,kvalitetsforbedring,legemidler,psykiskhelseogsamfunnsmedisinogfolkehelse.Helse- biblioteketdrivesavNasjonaltkunnskapssenterforhelsetjenesten. KreativOmsorg.noNettsideomlivskvalitetoglivsgledeinnenforpleieogomsorg.Sideninneholdernyheter,kreativeløsninger,idébank,lenkertilnyttigenettstederoginformasjonomKreativOmsorgsdagene. EtikksidenHerfinnerdumateriell,håndbøkerogaktuellesakertiletikkarbeidetpåarbeidsplassen.HererogsåenoversiktoverkontaktpersoneriSeksjonhelseogsosialsarbeidsgruppeietikk. www.fagforbundet.no/forsida/seksjonene/shs/Nettsteder/etikk BOKOMTALER FagforbundetdeltaridetlandsomfattendeprosjektetSamarbeidometiskkompetansehevingikom- munene.Etikkhåndboka erutvikletidetteprosjektetforågiansatteoglederekonkreteverktøyogmetodertilåutvikledenetiskekvalitetenitjenestene.Håndbokaerenpraktiskoppslagsbokhvorproblemstillingeneillustreresmedeksemplerogkonkreteforslagtiltiltakpåarbeidsplassen.Allesomarbeidermedetiskkompetanseheving,kanhanytteavåbrukeboka,somkanbestillespåKommuneforlaget. ForfattereerTomEideogEinarAadland. Pris:150kroner. Studieheftetgirkunn- skapommiljøarbeidforpersonermeddemens, menharogsånyttigeinnspillforarbeidiandredeleravpleie- ogomsorgssektoren. HefteterskrevetavNinaSimonsen,somerspesialhjelpepleieroghar20årsarbeidserfaringfrademensomsorg. Hunharvidereutdanningipsykiatri,alderspsy- kiatriogaldersdemens,samtpraktiskpedago- giskveiledningforhelse-ogsosialpersonell. HeftetkanbestillespåFagforbundetsnettsider, ellervedhenvendelsetilFagforbundet,Seksjonhelseogsosial. Miljøarbeidforbedrehverdag:DemensEtikkhåndboka–forkommuneneshelse-ogomsorgstjenester Situasjonertilettertankeogdiskusjonmedkolleger: TilettertankeogdiskusjonDuharværtoppeiensamhandlingssituasjonmedenpasientellerkollegasom... ...hartappetdegformyeenergi...dublirgåendeåtenkepålengerennvanlig...fårdegtilåbliusikkerpåegenmestringsevne...ogdubegynnerågruedegtilnestegangdukommerienlignendesituasjon. Kandetteværeensituasjontilettertankeogrefleksjon?Kandudeledenmednoenavdinekollegernåietterkant? Kilde:Hode,hjerte,henderavNinaAmbleogElisabethGjerbergTilettertankeogdiskusjonTenktilbakepåensituasjonderdetsomforegikkiforholdtilenellerflerepasenter,varvanskeligfordegåakseptere.Fortellomdennesituasjonentilenellerflereavdinekolleger.Dusaikkenoe,grepikkeinn.Hvahindretdeg?Hvordanvilleduhamøttdennesituasjonenidag? TilettertankeogdiskusjonFortellomensituasjonderdumentepasiententrengtenoemerellerannetenndetdinarbeidsinstruksog/ellerrutinenetilsa.Dustopåditt, ogsørgetforatpasientenbleivaretattslikdumentevarriktig.Vardetrettavdegåhandleslikdugjorde?Reflektersammenmeddinekolleger.Lærtevirksomhetennoeavsituasjonen? TilettertankeogdiskusjonDiskuterensituasjonderderesomansattehaddeenannenoppfatningavpasientensbehovogsituasjonennnærmestepårørede.Hvordantakletderedette?Kunnederegjortnoeannerledes? VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 39 temahefte-18