LEDER Hele barnet, hele dagen Norsk grunnskole står foran større endringer. Regjeringen har lovfestet retten til to timers gratis leksehjelp på 1.-4. trinn. Funksjonshemmede har nå rett på skyss til skolefritidsordningen (SFO). Ni av landets skoler deltar i et prosjekt for å teste ut nye samarbeidsløsninger med SFO, til beste for ele- ver og ansatte. I dag er kravene til SFO når det gjelder beman- ning eller personalets kompetanse -inkludert videreutdanning -synlig fraværende. Kvaliteten varierer, og ingen har sagt at skole og SFO må sam- arbeide. Men litt stykkevis og delt kan regjeringen være i ferd med å skape en grunnskole som samarbeider med og deler på ressursene med SFO. Dette temaheftet er i sin helhet viet Prosjekt hel- hetlig skoledag og innsatsen for å skape en skole som fanger opp alle elever, som tilbyr leksehjelp, og som åpner for at elevene i større grad kan få utfolde seg faglig, estetisk og fysisk. Prosjektet helhetlig skoledag tilbyr skolebarna et varmt måltid om dagen. Det er mye sosialt fel- lesskap i felles måltider. Barna må lære å sende pote- tene. De må dele maten med de andre. De må DISSE SKOLENE ER MED sitte stille ved bordet. Og I PROSJEKT HELHETLIG i tillegg lærer de om SKOLEDAG: ernæring. Ammerud, Oslo Forhåpentligvis blir Ila, Oslo SFO-aktivitetene mer Uranienborg, Oslo inkludert i skolen og kan Kilde/Fossen, Ringsaker være med på å skape en Tromsdalen, Tromsø mer meningsfull og vari-Sten-Tærud, Skedsmo ert skoledag for elevene. Gjelleråsen, Skedsmo Saupstad, Trodheim Og for de ansatte, som Søbakken, Elverum ønsker å bruke seg selv på best mulig måte. Omtrent 17.000 personer deler i dag på 8000 årsverk i landets skolefritidsordninger. Med andre ord er det svært mange som arbeider deltid. SFO- ansatte føler seg ikke sjelden usynliggjort, både av lærerkolleger, foreldre og av samfunnet ellers. Sta- tistikkene fra Kostra og Statistisk sentralbyrå sier for eksempel lite om hvem de er, de som jobber i SFO. 12.000 av dem omtales bare som «annet per- sonale». Det stilles kompetansekrav til lærerne, men ikke til de SFO-ansatte. Men også disse har behov for faglig påfyll og kompetanseheving. Håpet er der- for at flere av dem skal få større stillinger. At de skal få økt og ikke minst brukt sin kompetanse. Og at de skal oppleve at de blir regnet som viktige og verdi fulle medarbeidere. Vi kan også håpe på at Stortinget etter avslut- ningen av Prosjekt helhetlig skoledag bestemmer seg for hvordan skolen skal se ut for å fungere best mulig. Og stiller de nødvendige økonomiske res- sursene til rådighet. KIRSTI KNUDSEN, ansvarlig redaktør temahefte-19