INTERVJU – Jeg fant, jeg fant, sier Askeladden, på vei til rikdom og lykke. – Hva fant du? spør storebrødrene. – Jeg fant leksehjelp. Jeg fant utvidet timetall. Jeg fant fysisk aktivitet. Jeg fant sunne måltider. Jeg fant kulturtilbud. Tekst: VEGARD VELLE Foto: MIGUEL LORNE Vi snakker om den helhetlige skoledagen, hvor sko- len og skolefritidsordningen (SFO) samarbeider tett og hvor elevene får et bedre tilbud enn i dag. Og kanskje blir det gratis... – I framtida er det ikke sikkert vi trenger å kalle noe for skole og noe annet for SFO. Begge deler tilhører den helhetlige skoledagen, sier lederen for «Prosjekt helhetlig skoledag», Trond Fjeld fra Utdanningsdirektoratet. Hjem til dataspill I dagens samfunn er begge foreldrene gjerne ute og jobber. Det betyr at SFO har vokst fram som et tilbud til barn som ellers måtte være alene hjemme. Fjeld ser for seg en helhetlig skoledag som varer fra halv åtte til halv fem. Alternativet er at barnet kommer hjem til et tomt hus og ser på tv eller spil- ler data til mor eller far er tilbake fra jobben. Der- etter er det gjerne middag, etterfulgt av trening eller annen fritidsaktivitet. Først etter dette, kanskje ikke før kl 20, når alle i familien er trette og slitne, blir det tid til lekser. – Det er dette jeg kaller familieklemma, kom- menterer Fjeld. Prosjektlederens ønskedag begynner med et lett måltid på SFO. Så går eleven i gang med aktiviteter eller leksehjelp. På formiddagen er det undervis- ning. Deretter en mellompause på halvannen time med mat og frilek. Etter dette, mer undervisning. Når skoledagen er slutt, går barnet tilbake til SFO. Ønsker mindre klasseforskjeller Den helhetlige skoledagen har sosial utjev- ning som et overordnet mål. Elevene har ofte svært forskjellig utgangspunkt når det gjel- der oppmuntring hjemmefra eller hjelp til lekser, og en styrket skoledag kan gi barna et mer likeverdig tilbud. – Mye hjemmelekser til elever som ikke får lekse- hjelp kan utvide klasseforskjellene. Det bunner i at barn som får god hjelp hjemme, generelt gjør det bedre på skolen. Samtidig er det vanskelig å få til en mer likever- dig skole før SFO blir gratis, mener Fjeld. – Foreldrebetalingen bidrar til å skape sosiale skillelinjer. Noen av barna som kunne ha størst behov for et utvidet tilbud på skolen, får det ikke fordi foreldrene ikke har råd til å betale for SFO, eller ikke tar seg råd til det. Trenger mer kunnskap Et problem er at koblingen mellom en helhetlig sko- ledag og økt læring ikke er godt nok dokumentert. – Foreløpig er vi på utprøvingsstadiet. Vi har for lite kunnskap om hvordan leksehjelp, økt fysisk akti- vitet og sunne måltider påvirker læringen. Prosjekt helhetlig skoledag handler derfor om å få mer kunn- skap om i hvilken grad disse tiltakene forbedrer læringen og utjevner de sosiale forskjellene, opp- lyser Fjeld. Hver av de ni skolene som er med i prosjektet, mottar en halv million kroner i året for å styrke sitt helhetlige tilbud. Resultatene vil etter hvert bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for hvordan den framtidige skolen skal se ut. Sluttevalueringen fra prosjektet kommer i oktober 2012. Samarbeid er løsningen Skolefritidsordningen er i dag et lovpålagt tilbud som mangler pedagogiske standarder. Det betyr svært varierende nivåer på tilbudet fra skole til skole. – I dag er skolen og SFO ofte helt atskilt. Lærer- HELHETLIG SKOLEDAG PROSJEKT HEL– HETLIG SKOLEDAG • På oppdrag fra Kunn- skapsdepartementet gjennomfører Utdan- ningsdirektoratet et pro- sjekt for å utvikle og prøve ut ulike modeller for en skoledag med god sammenheng mellom skole og SFO. • Modellene skal ha ele- menter av daglig fysisk aktivitet, skolemat, lekse- hjelp og kulturelle akti- viteter. • Kvaliteten i SFO skal styr- kes og SFO-aktivitetene skal bygge opp under læringsprosessene i sko- len. • Kompetanseheving hos SFO-personalet skal inngå i arbeidet. • Hovedmålet med prosjek- tet er å se nærmere på sammenhenger mellom et tettere forhold skole/SFO på den ene siden, og et økt lærings- utbytte på den andre siden. • Prosjektet foregår på ni skoler i seks kommuner. Det startet i 2009 og skal vare i tre skoleår. < 5 temahefte-19