STOLT SFO-LEDER: ÅseAngvik Eriksen, leder avBjørlien SFO siden 1992. ledelse og de ansatte, og interessen var stor. Maling, rammer, belysning og andre materialer ble innkjøpt, og for tredje året på rad er kunstprosjektet gjennom- ført som en del av skolefritidsordningen og den hel- hetlige skoledagen. – Det har kostet litt, både av penger og innsats, men det er verdt det. Vi legger sjela vår i dette. Det er slitsomt og intenst mens det står på, men både små og store er veldig stolte når vi ser resultatene og den store interessen for utstillingene våre, sier Angvik Eriksen. Nylig holdt hun et innlegg om kunstprosjektet med ulike arbeidsoppgaver, men nå fungerer det fint. Ansatte i SFO jobber som assistenter i under- visningen for barn med spesielle behov. Nytt dette skoleåret er at skolen har frivillig leksehjelp for ele- ver på 1.–4. trinn, og det er SFO-ansatte som har ansvaret for leksehjelpen. Slik blir SFO-ansatte kjent med underetsemi- nariFagforbundet.Framtil nå har kunstprosjektet på Bjørli- enskoleblittfinanseiertviadetordinæreSFO- budsjettet.PåseminaretfikkAngvikEriksentipsom å søketilskuddfra Denkulturelleskolesekkenogfrakulturmidleneikommunen.Deterogsåmuligåsøkefylkeskommunen,somharsatsings- områder som natur, kunst og kultur. Ingen oppbevaringsplassEmiliesitterdyptkonsentrertogmalerpåtørkleetsitt.Mormorharsnartbursdag;kanskjeerdethunsomfårenpersonliggave.Emilievarpåleksehjelpenetterskoletid,mensidenhunalleredevarferdigmedleksene,fikkhunsitteogtegne.Nåerdetåmalingogmatsomstårpåprogrammetførhun går hjem klokka tre. 126barnertilknyttetskolefritidsordningenpåBjørlienskole,ogSFOerikkeenoppbevarings- plass for ungene. –Nei,detervisålangtifra,understrekerÅseAngvikEriksen.SkolenogSFOsamarbeidertett. Blantannetdelersamtligeansattepersonalrom;detheter ikke lærerværelse lenger. Økte stillingsbrøkerDetharkostetlittåblienintegrertgruppeansatteeleveneogsåiunder- visningssituasjonen. –Nårdenhelhetligeskoledagenblirinnført, erdetgreitatvialleredeharleksehjelpogfysiskfostringpåprogrammet.ViansattepåSFOblespurtomvivillehadetteansvaret,sådeterikketreddnedoverhodetpåoss.Sometresultatavlekse- hjelpen har vi nå klart å få to ansatte på SFO opp ifullstilling,ogresteni80prosent.Deterviveldigglade for, forteller Angvik Eriksen. Integreres i SFO-dagenKennethmalerregnbuen.Hanliktekunstprosjek- tetdehadde.Detallermorsomstevaråfålåneetav skolens digitale kameraer og være fotograf. –Jegtokbilderavvennersomspiltefotball.Jegrigget dem til og tok bilder av laget, forteller han, fornøyd over egen kreativitet og resultat. KunstutstillingenerriggetnednårFagbaldetkommerpåbesøk,ogbarnahartattmedkunst- verkenehjem.Mennesteår,ettervinterferien,erdet klart for neste kunstprosjekt. –Vijobberitreuker,ogidenfjerdeholderviutstilling.FørdetkartleggervihvavivillageogkurseralleansattepåSFO.Vioppfordrerbarnatilå lage tre kunstverk. Det er viktig for både ansatteogeleveratdetersattavtidnok,slikatdetikkebareblirstress.Derforbrukerdeenukepåhvertkunstverk, forteller SFO-lederen. Det er også viktig at barna fortsatt får tid til lekogfritidnårdearbeidermedkunstprosjektet.Barnabestemmerselvomdevillagetreprodukter,men 8 HELHETLIG SKOLEDAG temahefte-19