Barn av naturen Hamar Naturskole har ingen egne elever, men i løpet av året sluser den rundt 8000 nysgjer - rige barn fra Hamar og Hed - marken gjennom ulike under - visningsopplegg. Stikkordet er praktisk naturfag. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Faget natur og miljø blir utvilsomt mer levende og spennende for elevene når de får komme ut i natur- en og gjøre sine egne observasjoner og under- søkelser. Deretter tar de med seg inntrykkene og resultatene tilbake til skolen sin og bearbeider dem i klasserommet. En del av grunnskolen – Vi er en del av grunnskoletilbudet i Hamar kom- mune, men har fått relativt frie tøyler av skolesjefen og av lokalpolitikerne til å utvikle oss slik vi selv mener det er best, sier daglig leder av Hamar Natur- skole, Knut Monssen. Han understreker at den store forskjellen på naturskolen og andre lag og foreninger som arran- gerer naturopplevelser for skolebarn, er at skolens 10 HELHETLIG SKOLEDAG temahefte-19