Foto: Hamar Naturskole REPORTASJE SKOG: Skogsdrift er et av temaene de litt eldre elevene skal gjennom i natur og miljø. opplegg er direkte knyttet opp mot læreplaner og kunnskapsløftet. – Vi skal være eksperter på praktisk naturfag. Målet er å gi elevene kunnskap som de kan ta med seg og bygge videre på i skolearbeidet. – Dette skal ikke være noen «happening» som er glemt når elevene kommer hjem, sier Monssen. Teori og praksis Naturskolen har elever fra første til tiende klasse- trinn. Elevene gjennomgår teorigrunnlaget på sko- len, deretter reiser de ut i felt med naturskolen for å omsette kunnskapen i praktiske observasjoner og undersøkelser der de får jobbe som «forsknings - assistenter». Resultatene tas med tilbake til klasse- rommet der de skal rapporteres og analyseres. – På den måten får ungene en helhetlig under- visningen i natur og miljø, der det praktiske arbei- det foregår hos oss, sier Monssen Egen forskningsbåt Hamar Naturskole kan stille med spesialutstyr som normalt sett ikke finnes på ordinære skoler. Blant annet disponerer skolen en egen forskningsbåt på Mjøsa, med et kamera som kan forstørre mellom 500 og 600 ganger og vise resultatet på en tv-moni- tor. – Da kan vi blant annet studere hoppekreps som er én til to millimeter lang, forteller Monssen. I tillegg har skolen en egen henger med energi- kamputstyr, lavvo, gps-utstyr og ikke minst felt- matutstyr som brukes for å lære elevene om fri- luftsliv. Skolen disponerer en egen sæter, Åkersætra i Åstadalen, som eies av Hamar og Hedmarken Turistforening. Her er det blant mye annet mulig- heter for å padle, fiske, gå på ski og bygge snøhuler om vinteren, og lære om kart og kompass og ori- entering. Mange klasser velger et opplegg med to overnattinger, slik at sæterturen blir en slags mini- leirskole. Sju ansatte Naturskolen startet i 1991 etter initiativ fra Knut Monssen, som jobbet med det samme i Sør-Odal på 80-tallet. – Jeg ble inspirert av arbeidet med naturskoler i Danmark, og fikk lov å starte på et småbruk som kommunen eide i Sør-Odal. Etter at jeg begynte å jobbe i Hamar, fikk jeg gjennomslag for ideen om en naturskole hos skolesjefen. Da jeg fikk to timers redusert lesetid, kunne jeg begynne å planlegge sko- len, forteller Monssen. I dag har skolen sju ansatte. To finansieres via grunnskolebudsjettet, de fem andre gjennom til- skudd, prosjektmidler og inntektene skolen får gjennom foredragsvirksomhet, kurs og seminarer. Klima og miljø Et av de bærende prosjektene som naturskolen kjø- rer kontinuerlig i samarbeid med Enova, er «Regn- makerskolen» som skal lære elevene å bli opptatt av energibruk, klima-og miljøspørsmål og forny- bare energikilder. Dette er et undervisningsopp- legg som kan gå fra ett til tre skoleår. Klaus Hage- rup har skrevet lærebøker, og naturskolens oppgave er å kurse lærere og eventuelt følge opp arbeidet med skolebesøk. HAMAR NATURSKOLE ... ... er en del av grunnskolen i Hamar Kommune. Natur- skolen tar imot elever fra 1. til 10. klasse for å gjennom- føre praktiske og konkrete øvinger i forbindelse med emner innenfor skog, vann, friluftsliv, kildesortering/ avfallsbehandling og kultur- minner i utmark. ... holder kurs og foredrag innenfor natur, miljø og fri- luftsliv. Kursene er praktisk anlagt, og rettet mot skole- verket, barnehagepersonell og allmennheten. ... disponerer friluftslivsut- styr som klassesett av fiskestenger, fluebinderut- styr, lavvoer, telt, stekehel- ler, stormkjøkken og 14 kanoer. Utstyret kan leies av skoleklasser eller frivilli- ge organisasjoner. Kano- ene leies kun ut fra Åker- sætra og padles på Åsta. ... har egen forskningsbåt på Mjøsa. M/S ”Miljøsa” tar skoleklasser med på en spennende oppdagelses- ferd for å vise noen av inn- sjøens mangfold og hem- meligheter. ... deler virksomheten sin inn i undervisning av skole- klasser, prosjekter der ele- vene er prosjektmedar- beidere, og kurs, foredrag og naturbaserte aktiviteter og oppdrag. < HELHETLIG SKOLEDAG 11 temahefte-19