Fremmer kvalitet på flere områder Fysisk aktivitet/sansemotorikk har sin egenverdi. Det gir bedre utholdenhet, styrke og kroppskon- troll. Men det kan også brukes som et redskap/verk- tøy til å fremme kvaliteter som bedre relasjoner mellom folk, gjennom dramaøvelser, bedre sam- handlingsmønstre, økt sosial kompetanse og fram- gang i basisfag som engelsk, matte, lesing og skri- ving. Og som C. Gudmundsson sier om de ulike læringsstilene: – Den kroppslige/kinetiske intelli- gensen er nær knyttet til det kognitive. Bevegelse gir blant annet bedre kroppskontroll og vi kommer i mer fysisk kontakt med andre. Vi opplever med hele kroppen. Dette gir bedre kunnskaper og fer- digheter på mange områder. < HELHETLIG SKOLEDAG 15 temahefte-19