SFO og skole knytter tettere bånd Mer ansvar for leksehjelp og undervisning har gitt de SFO- ansatte økt yrkesstolthet og yrkesglede. Noe også foreldrene legger merke til. Tekst: TORILL FUNDERUD Foto: BENTE BJERCKE Assistenter og pedagoger har funnet sammen. På Gjellerås skole i Skedsmo kommune har det blitt glidende overganger mellom skoletid og SFO-tid. Gjennom prosjektet «Helhetlig skoledag» sam- arbeider lærerne med SFO-assistentene om faste timer med leksehjelp for de yngste elevene. Prosjektledelsen mener det er en vinn/vinn-situ- asjon: samarbeidet har gitt et bedre arbeidsmiljø, elevene opplever en helhetlig skoledag og SFO- ansatte har fått en mer allsidig arbeidsdag. Ingen A4-skole De fleste elevene ved Gjellerås skole har en kort og trygg skolevei. Skolebygningen ligger midt i en dra- bantby der rekkehusenes hageflekker grenser til skolegården. Men på levekårsundersøkelser skårer befolkningen i området lavt og det avdekkes store sosioøkonomiske forskjeller i forhold til andre områ- der i samme kommune. To av fem er minoritetsspråklige. I skolegården er det hovedsakelig norsk å høre, men i hjemmene er 22 ulike morsmål i bruk. Mange, både etnisk nor- ske og elever med annen etnisk bakgrunn, trenger ekstra hjelp. – Miljøet her i området og tidligere erfaringer med ulike leksehjelpprosjekt er bakgrunnen for at vi er valgt ut til dette prosjektet. Gjellerås er ingen A4-skole, det er mange tilleggsutfordringer hos oss, understreker rektor Lars O. Kvamsdal. Lengre skoledag Tre eller fire dager i uka har alle elever på 1. til 4. trinn en klokketime lenger skoledag, hvor skole- lærerne og de ansatte på SFO samarbeider om inn- hold og gjennomføring. Opplegget er ment å skulle styrke båndene mellom SFO og skole. Det skal gi økt kvalitet på SFO-tilbudet samtidig som elevene opplever en mer helhetlig dag. Skole og SFO samarbeider – Elevene selv merker nok ikke særlig forskjell på denne ekstra timen og en vanlig skoletime. Den blir som en forlengelse av skoledagen. Forskjellen er kanskje størst for personalet. Det er nemlig ansatte fra skolefritidsordningen (SFO) som leder timene, forklarer inspektør Else Gulbrandsen. Til disse timene jobber SFO-ansatte og skolens lærere sammen om et opplegg som består av det de kaller læringsstøttende aktiviteter, som å spille spill og trene på begreper og samarbeid. I tillegg har de fysisk aktivitet og ordinær leksehjelp. Ett av målene er å skape tettere bånd mellom skolens undervisning og tilbudet på SFO. Pedagoger har ansvaret for innholdet som skal være tilpasset den enkelte elevens nivå. Men det er altså SFO-ansatte som er i klasserommene og har ansvar for å lede timene. En lærer på hvert trinn har en støttefunksjon og går rundt for å hjelpe til om nødvendig. Ny giv Mange på skolen ønsket i utgangspunktet å fort- sette med opplegget fra det forrige prosjektet, da skolen hadde behovsbasert leksehjelp. Skolen satte inn pedagoger og tilbød leksehjelpa til de elevene som trengte det mest. – Opplegget fungerer bra, men jeg tror det hadde vært mer sosialt utjevnende med behovsbasert lekse - hjelp. Slik det er i dag, hever vi alle elevene. Da vil forskjellene bestå. Men det har gitt skolen et løft i hverdagen og en overraskende, ny giv, mener Hanne Goksøyr fra prosjektledelsen. Økt yrkesstolthet Det har nemlig vist seg at det ikke bare er elevene som vokser på leksehjelpa og lærer mer. Også de SFO-ansatte har gjennom prosjektet tjent på å få mer ansvar. Yrkesstoltheten er større, flere har tatt fagbrev som barne-og ungdomsarbeidere, de har 20 HELHETLIG SKOLEDAG temahefte-19