REPORTASJE fått kurs i klasseledelse og ønsker i større grad å være vikarer i ulike klasser, noe som styrker skolen ytterligere. I tillegg er de automatisk blitt mer inklu- dert i skolefellesskapet. Dette ser rektor Kvamsdal som svært positivt for den enkelte – men også for skolemiljøet generelt. – Jeg føler at vi gjennom prosjektet har hevet anseelsen til SFO-ansatte. De får mer ansvar, og arbeidsdagen deres har et utvidet innhold som også kommer lærere, elever og foreldre til gode, mener Kvamsdal. SFO-leder Daniel Kivle istemmer. – Løftet er større enn vi har tort å håpe på. Det er blitt mer åpenhet mellom assistentene og lærer- ne. Og de har mer selvtillit i klasseledelse, mener han. Skolen har i tillegg intern kursing i klasse - ledelse basert på Dan Olweus og jobber med å ha en ensartet klasseledelse. Her deltar også de SFO- ansatte. – Jobben er blitt mer givende Irene Nygård tok fagbrev som barne-og ung- domsarbeider denne høsten – Det var uvant og ganske hardt å sette seg på skolebenken. Det er 40 år siden sist, regner hun ut. Da Nygård begynte her, skulle hun egentlig være vikar som renholder i tre måneder, men sånn gikk det altså ikke. Etter seks år som renholder begynte hun som assistent og har nå jobbet ved skolen i 20 år – og fått fagbrev. – Jeg synes jobben er blitt mer givende enn før. Jeg føler at jeg kommer nærmere barna nå, og det er fint å gjøre litt forskjellig i løpet av en dag. Jeg tror de fleste ser at vi på SFO har fått mer ansvar nå og kanskje setter mer pris på det vi gjør. Fremdeles lekselesing Men foreldrene må fortsatt følge opp leksene hjem- me, påpeker inspektør Gulbrandsen. Flere av trinnene har valgt å lage et skille mellom skolelekser og hjemmelekser. Lesing og pugging, for eksempel av gangetabellen, egner seg som hjem- melekser. Dette skillet tydeliggjør at foreldrene fort- satt har hovedansvaret. – Vi vet ikke hva dette munner ut i, det politis- ke landskapet endrer seg og nye mål blir staket ut. Erfaringene tar vi uansett med oss videre og deler med andre når prosjektet er i mål, sier rektor Lars O. Kvamsdal. FELLES LEKSER: Lana Dil, Maryan Rasool, Henrik Nordtvedt og Jonas Haakonsen får hjelp av SFO- ansatt Irene Nygård. – Jeg kommer nærmere barna gjennom leksehjelpen, sier hun. < HELHETLIG SKOLEDAG 21 temahefte-19