KOMMENTAR Mange barnefamilier har en hektisk hverdag, og det kan være krevende å få tida til å strekke til. De fleste elevene på de laveste trinnene benytter seg av SFO, men tilbudet kan variere både i pris og kvalitet. Foto: Rune Kongsro En helhetlig og variert skoledag Kristin HalvorsenKunskapsminister De timene barn bruker til skole og SFO kan organiseres bedre, der undervisning, lek, fysisk aktivitet og kultur integreres i en mer helhetlig skoledag. Det vil både barn, foreldre og ansatte i skole og SFO tjene på. Tilbud om gratis lekse- hjelp i SFO-tida er ett eksem- pel på hvordan vi kan bruke tida ungene tilbringer i SFO mer bevisst. Sten-Tærud skole er mest kjent for tv-serien Klasse 10B. Jeg har besøkt skolen, og forbinder den like mye med hvordan de integre- rer SFO i skoledagen. SFO- personalet tar imot ungene om morgenen før skolen begynner. De sørger for av-og påkledning av yttertøy i forbindelse med der undervisning, lek, fysisk friminutt, de serverer frukt og grønt til elevene på formiddagen og har ansvaret for en midt-i en mer helhetlig skoledag. time med mat og fysisk aktivitet. Tidligere var timene etter lunsj den største utfor- dringen når det gjelder uro og dårlig konsentrasjon. gaver, og kan konsentrere seg bedre om sine kjerne- Lærerne ved skolen kunne fortelle at dette hadde oppgaver. forandret seg drastisk etter innføringen av midt -Rektor kunne fortelle meg at de har frigjort flere time. klokketimer i uka for lærerne ved å integrere SFO dagen.Lærernefåravlastningforpraktiskeopp- De timene barn brukertil skole og SFO kanorganiseres bedre, aktivitet og kultur integreres på denne måten. De ansatte i SFO får en arbeids- Et kunstig skille mellom skole og skolefritid viskes dag som er mindre oppstykket og med bedre tur- dermed ut. Elevene forholder seg til de samme nus. Det har gitt en mer stabil personalgruppe og voksne og de samme reglene i løpet av hele skole-mer forutsigbarhet for barn og foreldre. < HELHETLIG SKOLEDAG 29 temahefte-19