< Vi vet at flere skolefritidsordninger strever med å rekruttere og beholde flinke ansatte, blant annet fordi stillingsbrøkene er for små. Mange assisten- ter og fagarbeidere i skolen opplever uklarhet i rol- ler og ansvarsforhold, og at deres kompetanse ikke anerkjennes eller benyttes. Men deres kjennskap til og kunnskap om elevene er en stor ressurs for sko- len, og de fortjener trygge og gode arbeidsvilkår. Høsten 2009 startet vi opp et nytt treårig prosjekt for å utvikle og prøve ut ulike modeller for en skoledag med god sammenheng mellom skole og skolefritidsordning. Modellene skal inne- holde daglig fysisk aktivitet, skolemat, lekse- hjelp og kulturelle aktiviteter. Målet er at det skal styrke kvaliteten i SFO. Vi ser for oss bedre samarbeid og res- sursutnyttelse i en helhetlig skoledag, hvor SFO støtter opp om læringsmiljø og læringsarbeid. Gjennom utprøvingen vil vi se nærmere på sammenheng- er mellom en tettere tilknytning mellom skole og SFO/andre ikke- faglige aktiviteter, og læring. Utprø- vingen skjer i ni skoler i seks kom- muner over tre skoleår. Sentralt i forsøket er også kom- petanseutvikling for personalet i SFO. Prosjektet skal evalueres, og jeg ser fram til å høste flere erfa- ringer med hvordan vi kan sikre en aktiv og variert skoledag. Dette handler like mye om menneskesyn som om organisering. Vi vil skape en skole som ivaretar hele eleven. Nysgjerrighet og kreativitet kan stimuleres på mange måter, og elevene skal få bruke hele seg i læringen. Derfor ønsker vi at kulturskolen knyt- tes tettere til SFO. I år har vi lyst ut 40 millioner fra Kulturløftet II til kulturskoleprosjekter. Fra høsten 2010 skal alle elever i 1.–4. trinn ha fått tilbud om gratis leksehjelp. God leksehjelp kan gi bedre læring, mens et dårlig tilbud kan bidra til å øke de sosiale forskjellene. Derfor må vi følge nøye med hvordan tilbudet utvikler seg, slik at vi sikrer intensjonen bak tilbudet: Å lære gode arbeidsvaner tidlig, å sikre tid til å øve seg på det man har lært, slik at alle barn, uavhengig av sosial bakgrunn får hjelp med leksene. En helhetlig skoledag handler også om hvordan vi arbeider med læringsmiljø, og hvilken rolle SFO har.På Sten-Tærud skole forholder elevene seg til de samme reglene for atferd i skolen og i SFO. Det gjør at håndhevingen av regelverket blir konsekvent og forutsigbart. Alle elever i grunnskoler og videregående opp- læring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø krever en helhetlig, systematisk og vedvarende innsats fra hele skole- samfunnet, og det er nødvendig med et bredt sam- arbeid. En mer helhetlig skoledag innebærer styrking av fag, fysisk aktivitet, gode rammer rundt måltider og tilbud etter obligatorisk skoletid, for eksempel leksehjelp og kulturaktiviteter. Mange skoler har deltatt i sentralt initierte prosjek- ter og forsøk. Visjonen om en helhetlig skoledag gjelder alle trinn i skolen, men tiltakene for en hel- hetlig skoledag vil kunne være forskjellig fra trinn til trinn. En helhetlig skoledag forutsetter ansatte med ulik kompetanse. Vi er på god vei mot målet om at alle elever skal trives og lære, og dermed redusere sosiale forskjeller. I regjeringsplattformen har vi sagt at vi skal inn- føre en gratis time SFO hver dag for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen. Regjeringen vil utrede nasjonale kvalitetsstandarder og vurdere tiltak for å begrense foreldrebetalingen. Det er et godt utgangspunkt for arbeidet med en helhetlig skoledag med tid til læring, fysisk aktivitet hver dag, og tid til å gjøre lekser. 30 HELHETLIG SKOLEDAG temahefte-19