reNseaNLeGG DA: Kvalme, slapphet, hudirritasjon med utslett og rennende, røde øyne. NÅ: Anlegget er så rent at de ansatte kan gå rundt med hvite sokker uten å bli skitne på beina. Tekst: TORsTeIn kVAkLAnd, ARBEIDERVERN, og VeGARd VeLLe Foto: sVeIn AndRé sVendsen Da de ansatte på avløpsanlegget skjønte at arbeidsmiljøet var årsaken til at de fikk helseproblemer, tok Larvik kommune en fullstendig risikogjennomgang av arbeidsplassen. Alle arbeidsoperasjoner ble gjennomgått, og to enkle spørsmål ble stilt: Hva kan gå galt her? Og hva kan vi gjøre for å hindre at noe går galt? På grunn av helseplagene tok ledelsen ved anlegget, i samarbeid med de ansatte og HMSseksjonen i kommunen, kontakt med ekspertise fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami). De ønsket å finne ut hvilke stoffer de omga seg med og hva disse betød for helsa. Inhalerte kjemikalier og bakterier Verneombud Runar Olsen forteller at de ansatte gikk med måleapparater på seg, slik at de kunne dokumentere hva slags stoffer de omga seg med på arbeidsplassen. Stami konstaterte støv over hele anlegget. Ekspertene fant også ut at de ansatte inhalerte støv, endotoksin og bakterier over et akseptabelt nivå. Først og fremst var det de som jobbet nær kilden som ble syke. Stengte tørkeanlegget På slutten av 90tallet var det vanlig å bygge tørkeanlegg for å hygienisere slambehandlingen. På denne måten ble mengden slam redusert, samtidig som bakterier og parasitter ble uskadeliggjort. Trodde man. Det viste seg nemlig at det tørkede slammet dannet støv som preget de ansattes arbeidsmiljø. Dette støvet hadde ikke noen god effekt på helsa, snarere tvert imot. Da det ble klart hva som var årsaken til plagene, tok de ansatte, med verneombudet i spissen, initiativ til å stenge hele tørkeanlegget. Kilden til plagene måtte vekk. Og ledelsen i Larvik kommunes kommunalteknikk besluttet da i 2006, etter behandling i arbeidsmiljøutvalget, å installere ny teknologi i anlegget, hovedsakelig av hensyn til arbeidsmiljøet for de ansatte. nYTT AnLeGG: Verneombud Runar koch Olsen (t.v.) og daglig leder Ragnar kløverød. Lillevik - 13 ansatte jobber med å rense avløpet og drifte pumpestasjoner i Larvik kommune. - På ca tre timer kan Lillevik renseanlegg rense en vannmengde tilsvarende innholdet i et svømmebasseng (med internasjonale mål). - Kapasitet for produksjon av slam tilsvarer ca 1000 lastebillass med slam i året. - Renseanlegget ble løftet fram som et pilotanlegg av Norsk Vann i 2007. andre renseanlegg Rambekk renseanlegg på Gjøvik: Har fortsatt slamtørke Arendal renseanlegg: Har fortsatt slamtørke Ivar renseanlegg på Jæren: Har fortsatt slamtørke Gardermoen renseanlegg: Har kastet ut slamtørken Bekkelaget renseanlegg i Oslo: Har kastet ut < slamtørken temahefte-20