NyTTIGe TIps arbeidsmiljøloven(lovav16.juni2005) Her står det blant annet om - Krav om særlig risikovurdering ved alenearbeid - Fokus på prestasjonslønn ved risikofylt arbeid - Godkjenningsordning for BHT - Utvidet myndighet for Arbeidstilsynet ved overvåking på arbeidsplassen -Verneombudsopplæring i regi av organisasjonene Hanskeguiden, Guhn mellström m.fl. Dette heftet hjelper deg med å velge riktig vernehanske når du skal håndtere kjemikalier. yrkesskade – hva så?, unni bratt Boka gir lettfattelig oversikt over rettigheter og ytelser som er aktuelle dersom du blir rammet av yrkesskade eller yrkessykdom. Den informerer også om hvordan du kan fremme krav om erstatning og hvor du kan få hjelp. bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, arbeidstilsynet Forskriften omhandler krav til det personlige verneutstyret, oppbevaring, vedlikehold og kontroll av dette, samt opplæring og informasjon. Løsemiddelskader,HåkonLasseLeira Denne boka gir en lettfattelig innføring i temaet løsemidler og helseskade, og peker på hvilke tiltak som bør settes i verk for å komme problemet til livs. Den informerer også om hvilke trygdemessige rettigheter personer med løsemiddelskader har. verneombudet, ebba Wergeland og paul Norberg, Gyldendal arbeidsliv Oppdatert oppslagsverk for verneombudenes praktiske arbeid. Det eneste oppslagsverket som henvender seg til verneombudet med arbeids- miljøfaglige emner skrevet på et enkelt språk, men med solid faglig innhold. Hovedvernombudet – en håndbok, Gyldendal arbeidsliv Håndboka berører de viktigste saksområdene et hovedverneombud kommer bort i, og gjør rede for hvordan man kan utføre oppgaven. Den tar også for seg hvordan samarbeid og systematisk arbeid kan gi den autoriteten man trenger for å få gjennomslag i viktige arbeidsmiljøsaker. Oppdatert utgave omtaler bedriftshelsetjeneste, den nye IA-avtalen og flere eksempler på god HVO-praksis. førstehjelppåulykkesstedet, forstehjelp.no Her finner du de viktigste fremgangsmåtene for førstehjelp når ulykken er ute. Bør finnes i tilknytning til enhver arbeidsplass, i hjemmet og i bilen. Førstehjelpsfolder med åtte lakkerte sider som gjør den robust også overfor vann og oljesøl. Tekst og illustrasjoner er lettfattelige og med store skrifttyper. Bestilles her: www.forstehjelp.no/index.html aNbefaLTe bøKer aNbefaLTe NeTTsTeDer Hms-butikken Her finnes et stort utvalg i verneutstyr og litteratur som angår kjemisk og biologisk helsefare på jobben. http://tinyurl.com/6zatasb få orden på kjemikaliene En introduksjon om kjemikalier, hvilke farer de kan representere og hva du kan gjøre for å forebygge skader. Sjekkliste for forholdene i egen virksomhet. Oppskrift på handlingsplan. www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2. php?tid=91420 enkel modell for risikovurdering En enkel risikovurdering kan gjennomføres i fire trinn. www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=207483 ventilasjon i frisørsalonger Denne veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Arbeidstilsynets kampanje overfor frisørbransjen i 2004-2005. www.arbeidstilsynet.no/brosjyre.html?tid=90949 arbeidsmiljø for renholdere Informasjon om renhold, viktige forholdsregler for å unngå helseskader, og hvilke lover og regler som gjelder for renholdsbransjen på arbeidsmiljøområdet. Liste over kursarrangører som tilbyr arbeidsmiljøopplæring for renholdsbransjen. www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=79448 Gravide og eksponering Ulike eksponeringer i arbeidslivet kan føre til skader i svangerskapet. Hvordan kan vi sikre gravide et godt arbeidsmiljø, og hvilke tiltak bør iverksettes? http://tinyurl.com/67jv647 vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) Forskriftens formål er å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse mot farer knyttet til bruk av kjemikalier, blant annet kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=78017 temahefte-20