FagLig innspiLL svært lønnsomt for samfunnet. Det kan gi «en avkastning på 40 til 350 prosent». Kvalitetsmeldingen understreker også barnehagens samfunnsnyttighet når det sies at «nyere forskning viser også at barnehage har en sterk positiv effekt på barns videre utdanning og deltakelse i arbeidslivet, og at barnehager også reduserer senere behov for sosiale tjenester». En studie av effekten av gratis kjernetid viser også at det å gå i barnehage har hatt store positive utslag på karakterene til minoritetsspråklige jenter . Jeg får en veldig uggen følelse når jeg til stadighet leser om slike resultater. Ikke fordi jeg ikke er enig, jeg vet jo hvor viktig barnehagen er, og hva den er god for! Men jeg liker ikke at for eksempel økonomer skal være dem som blir spurt om å måle «kvaliteten» på barnehagen. Jeg vil at pedagoger skal synliggjøre dette. Det er ikke økonomene og politikerne som vet hva en god barnehage er. Det er pedagogene, de som jobber i barnehagen, de som sitter på gulvet hver dag, og samtaler og ler sammen med barna. Det lønner seg altså med barnehage i samfunnssammenheng. I dette fokuset på økonomisk avkastning og samfunnsnyttighet ligger det et stort paradoks for meg. Hvis det lønner seg økonomisk å investere i barnehagen, hvor blir det da av pengene? Pedagoger kan gjerne være uenige om hvordan hverdagen i barnehagen skal se ut, hvilken organisering som fører til optimale lekeog læringsmuligheter for barna, men vi må samtidig stå samlet. Samlet mot økonomiske krefter som gjør barna om til desimaltall i et samfunnsregnskap. Hvor lenge skal vi tillate at barns verdi måles i kroner og øre? For er det ikke barna det handler om? Er det ikke nettopp disse vi går hjem og føler vi har forsømt etter en hektisk dag med sykefravær og manglende vikarbudsjett? Er det ikke for barna vi ønsker oss et ekstra fang? To hender til, som kan trøste, tørke, leie og peke på noe spennende? En stemme til som kan svare på spørsmålene. Jeg vil invitere og utfordre Kristin Halvorsen og sågar Jens Stoltenberg til å komme og jobbe i en barnehage. Og da mener jeg å være der hver dag, i en hel uke. Ikke bare stikke hodet inn og bli tatt bilde av i finstasen. Jeg kan gå på pressekonferanser og statsbudsjettmøter en ukes tid, jeg, hvis dere trenger vikar. Litteratur Andreassen, T. (2010, 04. oktober): Gratis barnehage gir flinke jenter. Dagsavisen, s. 7. Bremnes, R., Falch, T. & Strøm, B. (2006): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak. SØF-RAPPORT NR. 04/06. Trondheim: Senter for økonomisk forskning AS. Det kongelige Kunnskapsdepartement. (2008 2009): St.meld. nr. 41. Kvalitet i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Langved, Å. (2010, 22. september): Mangler førskolelærerer. Dagsavisen, s. 14. NOKUT. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. (2010): Evaluering av førskolelærerutdanning – 2010. Oslo: NOKUT. Ommundsen, E. G. & Gitmark, H. (2010, 21. september): Våre barn har dårligst tilbud. Dagsavisen, ss. 6-7. Seland, M. (2009): Det moderne barn og den fleksible barnehagen. En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet. Doktoravhandlinger ved NTNU 2009:258. Trondheim: NTNU og NOSEB. Barnehagen i endring temahefte-21