Lærer nOrsk På gulvet står mor, far og sju skrikerunger i Lego. Pannekaka, som er av plastilina, hopper ut av stekepanna, triller bortover og møter på dyra som gjerne vil spise den. – Okse – Bukse, roper Mahrukh på seks. – Katt – Skatt, sier fire år gamle Justus. Barna i Åssiden barnehage er vant til å rime. De rimer ikke bare når de får dramatisert eventyret om pannekaka. De rimer når de spiser og når de leker. Ost – Prost. Bil – Sil. Terper på språket – Barna må oppleve et begrep 50–60 ganger før de behersker det. Derfor er gjentakelser utrolig viktig, forklarer Hilde Grøtting. Da hun begynte som styrer i Åssiden barnehage for ni år siden, var det to prosent minoritetsspråklige barn der. Nå er det 65 prosent. Barnehagen har jobbet bevisst med språkutvikling i mange år, og da Drammen kommune fikk 700.000 kroner fra Staten for å være med på det såkalte Språkløftet i 2008, var Åssiden en av barnehagene som fikk penger til prosjektarbeid. De ble brukt til å utvikle læringsverktøyet som de kaller for Kunnskapstrappa. Den har fire trinn, og starter nederst med ettog toåringene, og ender i et springbrett over til skolen. Når de har gått alle trappetrinnene, skal barna være klar for å lære å lese og skrive. Tett samarbeid med skolen Hver dag har barnehagen en språksamling på ett av trinnene, slik at alle de 47 barna har en samlingsstund i uka der de jobber med språkutvikling. – Av og til får vi inn nye fireåringer i barnehagen som nesten ikke kan ett ord norsk. Da må vi begynne på et lavere trinn på trappa, og jobbe oss langsomt oppover, forteller Hilde Grøtting. Åssiden barnehage har et tett samarbeid med Åssiden skole, som ligger på den andre siden av gjerdet. Når barna begynner på skolen, følger de trappa videre i første, andre og tredje klasse. De ansatte på skolen og i barnehagen samarbeider om det enkelte barn og om undervisningsopplegget, og hvis det passer bedre for en førsteeller andreklassing å følge femåringenes samling i barnehagen, sørger de for å få til det. Snakker med foreldrene om språket På skolen merker de at barna som kommer fra Åssiden barnehage har bedre språklig ballast enn de fleste av de flerspråklige barna fra andre barnehager. Før sommerferien i år begynner Åssiden skole og barnehage sammen med flere andre skoler og barnehager i Drammen også med noe de kaller for «trekantsamtalen», som er en samtale mellom lærer, barnehagepersonalet og foreldrene til barnet som skal begynne på skolen. Hensikten er å lette overgangen fra barnehage til skole for de barna som har et annet morsmål enn norsk. Læreren får et bedre inntrykk av hvilket nivå barnet ligger på, og blir samtidig kjent med foreldrenes språkkunnskaper. Får skryt Det går allerede gjetord om Åssidens arbeid med norskopplæring. Hilde Grøtting har vært på besøk i flere kommuner og fortalt om barnehagens arbeid med Kunnskapstrappa, og barnehagen får besøk fra ansatte i andre barnehager som vil se og lære. I tillegg hender det at styreren får telefoner fra foreldre som ikke har norsk som morsmål, og som har hørt at Åssiden vil være et godt sted for barna deres å lære norsk. Prosjektet med Kunnskapstrappa skal evalueres i løpet av 2011, det siste året for det statlig finansierte Språkløftet. Til høsten skal Drammen og de andre kommunene som er med, komme med sine anbefalinger til Utdanningsdirektøren. Kanskje blir Kunnskapstrappa noe som alle norske barnehager med minoritetsspråklige barn skal ta i bruk. Repeterer og terper – Noe av det viktigste med Kunnskapstrappa er at den gir oss et system å holde oss til. Når vi i tillegg Ord TIL Å TA PÅ: Pedagogisk leder Siri Lindefjeld bruker konkrete ting når hun forteller eventyret om pannekake til barna i Åssiden barnehage. språkløftet Språkløftet er et prosjekt i regi av Kunnskaps departementet som har som mål å fremme norsk språkutviking og sosial kompetanse hos fler språklige barn i barnehage og skolealder. Prosjektet har vart fra 2007 til 2011, og tolv kommuner med stor innvandrertetthet har vært med: Bergen, Bærum, Drammen, Kristiansand, Lørenskog, Oslo, Sandnes, Skedsmo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Prosjektet blir evaluert i løpet av året og til høsten skal kommunene komme med sine anbefalinger til Utdanningsdirektøren om hvordan de ulike forsøkene kan videreføres. Barnehagen i endring 15 temahefte-21