engeLsk i Barnehagen Ødelegger ikke fri lek – En av våre største oppgaver er å forberede barna på livet videre, å gi dem en best mulig plattform, slik at de klarer seg senere. Vi forsøker å gi dem en positiv holdning til et annet språk og en annen kultur, kommenterer Christian. Han er uenig i at engelsken går på bekostning av den frie leken. Det er jo bare snakk om en kort halvtime hver dag. Resten av dagen gjør barna andre ting. Dessuten liker de engelsksamlingene, mener han. – Barn blir slitne også av fri lek. De trenger rutiner og struktur, og trives med å gjøre ting sammen i en stor gruppe. Også de ansatte blir slitne av lange dager med fri lek, siden det skaper mye støy og uoversiktlige forhold. Bra for barn med språkvansker Overraskende nok har spesielt barn med språkvansker og atferdsproblemer blomstret opp i engelsksamlingene. Antagelig fordi barna endelig føler seg på nivå med de jevnaldrende, tror Christian Talén. – De sitter der som tente lys og er veldig aktive. Jeg skulle ønske noen ville forske på dette, sier På barnas premisser – Jeg ser ikke noe galt i å øke den flerspråklige bevisstheten. Så lenge ungene synes det er morsomt, og de får utviklet nysgjerrigheten sin rundt språk, fungerer denne typen språklæring helt fint, mener Marit Gjervan, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved Høgskolen i Oslo. Men hun er opptatt av at læringen bør skje på barnas premisser, og at leken må stå i sentrum. Samtidig mener hun barnehagene bør legge vekt på å bruke den flerspråklige kompetansen som fins blant barna og de ansatte. – Det beste for barna er å lære språket i naturlige sammenhenger. Snakker derfor noen av barna eller de ansatte tyrkisk eller urdu, ja så kan alle barna lære ord og sanger på disse språkene, påpeker Gjervan. For små barn er det viktigste å lære hva språk er, og at vi har forskjellige ord for det som finnes i omgivelsene våre på ulike språk. Ved å være i et flerpråklig miljø, får barna høyere bevissthet om sitt eget språk, mener hun. TOSPrÅkLIg: davina Talén er selv fra england og tok initiativet til å lære bort språket i barnehagen sin. Davina. Siden språket er nøkkelen til sosial omgang, har gjerne de som sliter med språk også vansker i den sosiale omgangen med andre, mener Davina. – Gjennom engelskundervisningen får barn med språkvansker mestringsopplevelser med språk. HØYTLeSNINg: Helt til slutt under samlingen er det høytlesning på engelsk. temahefte-21