Overgrep Melde til barnevernet • Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg skal ta kontakt med barneverntjenesten. • Privatpersoner kan melde saker anonymt. Sett fra barnevernets side er det ønskelig at folk står fram. Men selv om de vil være anonyme, har barnevernet plikt til å undersøke saken på vanlig måte. • Barnevernet kan gi anonymitet, men det kan ikke frita folk for vitneplikt når saken skal behandles i fylkesnemnda eller i domstolene. Da må det oppgis hvem som har meldt saken. Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Når Ytre Enebakk barnehage er bekymret for et barn, begynner de å observere. De skriver ned hva som skjer og hva som blir sagt. – Å observere og dokumentere er noe de fleste barnehagene gjør. Men det er på det siste punktet – å reagere – svikten ofte skjer. Alle voksne har et ansvar, og bør sette seg selv til side for å hjelpe et barn. Vold og misbruk Når Tobias kommer med blåmerker etter tydelige grep rundt håndledd eller ankler, merker etter tau eller belte, eller med spor fra annet misbruk, skal Meldeplikt Hvis offentlige myndigheter har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, har de plikt til å melde saken videre til barnevernet. Offentlig ansatte kan ikke kreve anonymitet. Ansatte i skole og barnehage er offentlig ansatte. Kilde: bufetat.no barnevernet kontaktes med én gang. Barnehagen skal i slike tilfeller ikke gå i dialog med foreldrene, på grunn av faren for bevisforspillelse. Barn skjønner hvis det er noe de ikke skal snakke om. Men i den daglige kontakten kan det skje glimt hvor de glemmer seg litt. – Du finner ingen som er så lojale som barn, derfor er det vanskelig for dem å «sladre» på sine nærmeste. De kan også ha blitt truet til taushet. Vi må være våkent til stede når barna sender ut sine rop om hjelp, sier May Ellen Borge. tilbakemelding til melder Barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til barnevernstjenesten tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Tilbakemelding kan unnlates når meldingen er åpenbart grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi tilbakemelding. Kilde: bufetat.no små barns rett til beskyttelse Rapporten fra Åse Bratterud og Kari Emilsen finner du her: http://www.ntnusamfunnsforskning.no/file. axd?fileDataID=ea8a1e60-72ae-4021-a165-3c5f2a2acd5a 2 222 B B22 BARNEHAGEN I ENDRING temahefte-21