kOMMentar Mette Henriksen Aas, leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Ny barnehagelov Fagforbundet deltar aktivt i arbeidet med å forme den nye barnehageloven som kommer til høsten. Hva er vi opptatt av? Barnehageloven er en ung lov i Norge. Den første kom midt på 1970tallet. Loven bestemmer formålet med og innholdet i barnehagedagen. Derfor er den viktig både for deg som jobber i barnehage og for dem som har barna sine der. Og selvsagt for barna. Barnehageloven har vært God kvalitet i barnehagen er viktig for Fagforbundet. For å oppnå dette, må det satses på de ansatte. De må få økt kompetanse. Samtidig må den kompetansen de besitter bli verdsatt. Vi ønsker derfor at barneog ungdomsarbeiderne får en mye viktigere rolle etter den nye barnehageloven enn de har etter dagens lov. Vi mener gjenstand for mange endringer. fagarbeideren har en kompe jeg håper den Nå skal den endres igjen. tanse som er unik for barne nye loven vil gjøre hagen. Arbeidet ledes av Sylvia Brustad, og jeg sitter i utvalget på vegne barnehagen til en attraktiv Fagforbundet ønsker også at av Fagforbundet. Lovutkastet alle barnehager skal ha like gode arbeidsplass, der barna har skal være klart høsten 2011. vilkår, enten de er kommunale Når vi jobber med å lage en ny det trygt og godt. eller private. Vi jobber for at de lov, tar vi utgangspunkt i dagens lov og de endringene som har skjedd innenfor fagfeltet. Vi prøver også å kartlegge hvilke utfordringer vi vil få i framtida, for loven skal tilpasses både dagens og morgendagens samfunn. Slik er vi med på å bestemme hvilken samfunnsutvikling vi ønsker for våre barn. Nesten alle barn går nå i barnehage. De begynner i lavere alder, og de har lengre dager. Barnehagen har blitt et universelt velferdsgode for barn og foreldre. Men når såpass mange av barna i barnehagen er under tre år, får også de ansatte nye utfordringer. Derfor mener Fagforbundet at vi må se på bemanningsnormen for antallet barn pr. ansatt. Kanskje den må endres dersom vi skal kunne gi alle barn et godt tilbud. ansatte skal ha gode – og like – lønnsog pensjonsvilkår, uansett hvor de jobber. En annen side av barnehagedriften er kommunens rolle som tilsynsmyndighet. Det er kommunene som skal tilse at alle barnehager følger loven. Derfor må vi påse at kommunene kan gjøre den jobben de er satt til, at de har den kompetansen og de ressursene de trenger. Dette vil Fagforbundet arbeide for at de får. Jeg håper den nye loven vil gjøre barnehagen til en attraktiv arbeidsplass, der barna har det trygt og godt. At det blir en kreativ arbeidsplass der ulike yrkesgrupper utfyller hverandres kompetanse. Jeg ser fram til mange gode diskusjoner, og jeg vil gjøre mitt beste for at Brustadutvalget lager en lov vi kan være stolte av. 30 temahefte-21