OMtaLer anBeFaLte Bøker Barnehagefolk Tidsskriftet samler dem som arbeider med barnehagebarn, dem som utdanner seg til arbeid i barnehagen og dem som driver forskning og utvikling på barnehageområdet. Tidsskriftet gis ut kvartalsvis og er opptatt av faglig fornyelse, debatt og utveksling av erfaringer på barnehagefeltet. Her kan personalgruppen få gode temaer til diskusjon, inspirasjon og gode verktøy til bruk i hverdagen. verktøykassa I dette tidsskriftet, som kommer ut fire ganger i året, finner du inspirasjon til formings- og andre praktiske ideer. Noe av det som gjør Verktøykassa spesielt, er stoffet som kommer inn fra barnehagepersonell, ment å gjøre barnas dager gladere. Verktøykassa har ferdige tips. Barnehage for voksne, av arild Odd (2008) Vi må bli flinkere til å ta vare på helsa vår, mener forfatteren, og denne boka kan hjelpe oss med det. Arbeidet i barnehagen kan være slitsomt og gå på helsa løs. Mange barnehager har stort sykefravær, og ofte er muskel- og skjelettplager årsaken. Boka handler om hvordan en kan få en bedre arbeidsdag i barnehagen. Forfatteren er fysioterapeut og har solid bakgrunn for å hjelpe barnehagefolk med å unngå belastninger i hverdagen. jeg vil også være med!, elin Birgitte ruud (2010) Hvordan kan barnehagen oppdage, kartlegge og iverksette tiltak overfor barn som ofte blir avvist og ignorert av sine jevnaldrende? Om lekens betydning for barns trivsel og sosiale læring i barnehagen. Barnesamtaler, av emilie kinge (2006) Barnesamtaler handler om de voksnes ansvar for å forstå barn, lytte til dem og hjelpe dem i ulike situasjoner der de strever. Boka er skrevet med tanke på barn med samspillvansker. Men fordi den viser hvordan voksne bør møte barn med godhet, omsorg og ønske om å forstå deres handlinger på en anerkjennende måte, er den nyttig lesning for alle som jobber i barnehagen. Lettlest og tydelig. Fish!, av stephen Lundin, harry paul og john Christensen (2006) Fish! er en lettlest og fascinerende bok, som setter fingeren på flere vesentlige forhold på en det vi gjør, og hvordan vi kan motivere folk til å holde fast ved jobben de har. vi like det vi gjør og bli fylt med energi av det. Filosofien bak boka er at den skal være til glede det de gjør og hindrer utbrenthet. pedagogisk bokorm om barn, oppvekst og pedagogikk. Her fins bokanmeldelser, intervjuer, reportasjer og småstoff om fagbøker. Utkommer med fire nummer i året. Barnehagen i praksis, av yngvild armand, anne Lena strømsborg, agnethe Løken svinningen (2008) Boka samler praksisfortellinger, like mangfoldig og fargerike som barnehager er. Den er praktisk og til inspirasjon for egne opplegg i barnehagen. Blant temaene er: La barna lage historie, Pinner, stein og kongler, Ut på tur - aldri sur og Lek med IKT. anBeFaLte nettsteder www.barnehageforum.no Barnehageforumeretfagligogpraktiskverktøyfor barnehager,bådekommunaleogprivate.Måleterå slippetilnyttigoginteressantstoffombarnehager sombidrartilrefleksjon,diskusjoneripersonal- gruppen,nykunnskap,nyeideerogøktkvalitet. www.sfonett.no Nettverket for SFO er et landsomfattende nettverk for skolefritidsordninger. Her fins fagartikler, ideer og innspill til SFO-hverdagen. Vi arrangerer kurs for SFO, barnehage og andre som jobber med barn. Noen kurs er direkte rettet mot SFO, andre er mer tilpasset barnehage og mange er felles for alle som arbeider med barn i aldersgruppen 1-10 år. www.fagbladet.no/kirke_kultur_ og_oppvekst Fagbladetssiderforbarnehagerogoppvekst.Her liggernyheter,reportasjerogannetsmåstoffav interessefordemsomjobberibarnehagen. www.116111.no Blir barnet utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Redsel for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse? Ring alarmtelefonen for Barn og Unge. temahefte-21