Barnevernets koMpetanse kokka var viktigste hjelper For ungdommer som bor på barnevernsinstitusjoner er det andre ting enn faglige kvalifikasjoner som betyr mest. 22. august overleverte Barnevernsproffene noe de kaller «Stortingsmelding nr. 1 fra barn og unge i Norge» til barneminister Audun Lysbakken. Den handler om barnevernet og er bygget på svar fra ca. 200 unge, mer enn 100 av dem med erfaring fra barnevernsinstitusjoner over hele landet. Etterlyser empati og kjærlighet – Ungdommene er helt klare på at det viktigste hos folk som jobber i barnevernet, er evnen til empati, til å gi kjærlighet, til å kunne lytte til og snakke med ungdom på respektfulle måter, og til raushet. De kan gjerne være utdannet også, men sjelden nevner ungdommene det som viktig, forteller Marit Sanner, leder i rådgivningsteamet Forandringsfabrikken. De har utviklet arbeidsmåter som engasjerer og motiverer for at barn, ungdom og voksne skal ønske å formidle sannheter, og har mer enn ti års erfaring med å løfte fram unges stemmer. Trenger livserfaring – Flertallet av ungdommene i våre prosjekter mener at 50 prosentregelen bør vekk. Mye viktigere er det å ha ansatte med ulike former for livserfaring. De sukker over unge studenter som tar fatt på barnevernseller sosionomstudiet og kommer ut veldig fokusert på å gjøre ting «etter boka». De har for lite øvelse i å takle vanskelige ting, tror ungdommene. Redselen for å gjøre feil kan da slå veldig galt ut, sier Sanner. 50prosentregelen sier at halvparten av de ansatte ved barnevernsinstitusjoner må ha minimum treårig barnevernsfaglig utdanning. Nå ønsker Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere å øke dette kravet til 85 prosent. Trygge voksne – En del unge har hørt voksne snakke om at det må være 85 prosent barnevernsutdannede i institusjonene. De blir da bekymret for å miste noen av de viktigste voksne i institusjonene, sier Sanner. I flere prosjekter har unge blitt spurt om hvem i barnevernet som har hjulpet dem mest. – Det var da vi først lærte at mangfold er viktig. De unge svarte kokka, vaktmesteren, miljøarbeideren og ekstravakta. De trakk fram folk med mye ulik erfaring. Bare ledelsen på institusjonen må ha barnevernsfaglig bakgrunn og kjennskap til lover, regler og rammeverk, sa ungdommene. De som skal hjelpe dem i hverdagen, trenger først og fremst å være trygge, snille og reale folk, som er glade i ungdom. Og svarene kommer fra unge som vet hva de snakker om, i snitt har de bodd på fem til sju institusjoner hver, sier Marit Sanner. LIVserFArInG: de som skal hjelpe, trenger først og fremst å være trygge, snille og reale folk, som er glade i ungdom, sier Marit sanner, leder for Forandringsfagbrikken. MANGFOLD I BARNEVERNET 7 temahefte-22