– Etter hardt og målbevisst arbeid har vi funnet en fin balanse. Vi er sammen alle og tar vare på hverandre, samtidig får vi tid til aktiviteter hver enkelt av oss vil gjøre. Det er både samhold og frihet og jeg synes vi fungerer godt som en sunn storfamilie. Samtidig vil et fosterbarn være fullstendig klar over egen situasjon og ofte søke kontakt med andre fosterbarn, noe jeg bare ser som positivt, sier Tina. Hun mener totalt sett at oppgaven som fostermor har gitt henne veldig mye: – Jeg har rett og slett blitt en mye bedre mamma, også for mine egne barn. Jeg har blitt en veldig reflektert, gjennomtenkt og stabil mor etter å ha tilnærmet meg morsrollen veldig systematisk og grundig. Jeg synes også hele familien har vokst på å være fosterhjem. Vi har blitt et stort og levende fellesskap, og alle har lært seg å bli mer fleksible overfor nye mennesker, med og uten problemer. Sønnen vår går nå i lære for å bli barneog ungdomsarbeider. Det viser en interesse for denne type arbeid og et sosialt engasjement, sier Tina. Den viktigste lærdommen ellers? Tina tenker seg om, ser ut over enger og vann, og legger til: – Jeg kan bare gjenta det så mange har sagt om så mye: Ting tar tid. Måneder og år med målbevisst arbeid gir resultater, sier Tina Risberg. fakta om fosterhjem Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barnevernstjenesten bestem mer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkes nemnda for barnevernssaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet. Fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet på vegne av barnevernstjenesten. Barnevernet har ansvar for å følge opp barnet og fosterhjemmet og sørge for nødvendige støttetiltak. Fosterforeldrene og barnevernstjenesten inngår en avtale laget av Barne , likestillings og inkluderingsdepartementet etter vedtak om omsorgsovertakelse. Fosterforeldrene samarbeider med barnets familie og barne vernstjenesten om barnets behov og barnets framtid. Et fosterhjem skal kunne ta i mot barn og unge for kortere eller lengre tid. Noen barn har behov for et fosterhjem i en periode, mens andre vil ha behov for et fosterhjem til de blir voksne. Det finnes også andre typer fosterhjem, som beredskaps hjem og familiehjem. En undersøkelse viser at ni av ti fosterforeldre mener det er mer glede enn bekymring å være fosterforeldre. De aller fleste har et ønske om å hjelpe barn til en bedre framtid (Synovate 2011). Mer informasjon på www.fosterhjem.no temahefte-22