faglig innspill oppgavene til barnevernstjenesten. Man må også ha god kunnskap om hvordan man kan oppdage og hjelpe de barna som opplever alvorlig omsorgssvikt. Det er viktig at høyskolene har et større fokus på kunnskap om dette. Autorisasjon Det er dessuten nødvendig at det innføres en autorisasjonsordning for barnevernsarbeidere, der det stilles krav om minst to år med veiledning fra godkjent veileder etter en utdanning som barnvernspedagog eller sosionom. Det er videre nødvendig med løpende teoretisk oppdatering gjennom dokumenterte kurs for at autorisasjon skal opprettholdes. Det er viktig at departementet tar initiativ til et arbeid med å lage en slik autorisasjonsordning for barnevernsarbeidere. Bemanningsnorm Det har kommet fram opplysninger om at enkelte saksbehandlere i barnevernstjenesten kan ha ansvar for oppfølging av over 20 barn. Det er umulig å gi hensiktsmessig hjelp til barn som utsettes for alvorlig omsorgsvikt eller overgrep dersom en barnevernsarbeider har ansvar for så mange saker. Erfaring viser at en barnevernsarbeider gjennomsnittlig ikke vil greie å gi hensiktsmessig oppfølging til mer en 12 barn. For å sikre at den enkelte barnevernsarbeideren ikke har for mange saker, må det innføres en bemanningsnorm for barnevernstjenestene. Det er viktig at kommunene får økonomisk støtte til dette. Fagutvikling i praktisk arbeid Det er også kjent at mange barnevernsarbeidere slutter eller bytter jobb etter et forholdsvis kort arbeidsforhold. Dette er uheldig for hjelpearbeidet i de familiene som trenger hjelp over lang tid. Ofte trenger de lang tid på å bli trygge og til å kunne stole på barnevernsarbeideren. Et hyppig bytte av saksbehandlere er med på å øke mistilliten hos familiene. Dette hindrer også kompetanseutviklingen ved barnevernstjenestene. Det er derfor nødvendig at det legges til rette for at barnevernstjenesten blir en mest mulig attraktiv arbeidsplass der barnevernsarbeiderne kan bli værende over tid. I tillegg til bemanningsnorm og veiledning bør det derforogsåleggestilretteformerkunnskapsutvikling og forskning knyttet direkte til praksisfeltet. Det bør gis støtte til at det opprettes et samarbeid mellom høyskolene og de største barnevernstjenestene om forskningsprosjekter i forhold til praktisk hjelpearbeid når barn lever i alvorlig omsorgssviktsituasjoner. Det er viktig for barnevernsbarna at krisen i barnevernstjenesten blir tatt på alvor og at flere styrkingstiltak blir iverksatt. Mangfold i barnevernet 13 temahefte-22