miljøer om hvordan barnevernet jobber, noe som ofte fører til at det kan ta lang tid å få etablert gode relasjoner til de ulike familiene. – Vi vurderer hver enkelt familie, men metodene er ikke så veldig ulike måten vi jobber med etnisk norske familier. Det er fordi bekymringene stort sett er de samme, påpeker hun. Miljøarbeidere Bydel Gamle Oslo har flest familier med flerkulturell bakgrunn. Vel 65 prosent av henvendelsene gjelder barn med innvandrerbakgrunn, mens de som har tiltak i regi av barnevernstjenesten utgjør ca. 60 prosent. Dette dreier seg om hjelpetiltak og omsorgstiltak. flerkUltUrelt Barnevern Aarsæther forteller at de har god erfaring med å bruke miljøarbeidere når det gjelder ungdom med problemer. – Ungdom er ofte skeptiske til eldre personer, og for denne gruppa har vi en pool av miljøarbeidere mellom 20 og 30 år med for eksempel muslimsk bakgrunn. Det er lettere å skape gode relasjoner mellom ungdom og yngre miljøarbeidere. De går på kino, bowler og gjør andre fritidsaktiviteter sammen. Etter tre måneder evalueres tiltaket for å se om det skaper en endring hos vedkommende. Men vår erfaring er at det kan ta lang tid før en slik endring skjer, sier hun. Aarsæther påpeker at enkelte ungdommer trenger mer hjelp enn andre, og da kan miljøarbeideren passe på at vedkommende kommer seg på skolen, gjør lekser o.l. For mange foreldre er det uvant at det forventes at de skal engasjere seg i hva som foregår på skolen. – I kulturen de kommer fra, sender man barna på vel 65 skolen, men følger ikke med på hva som foregår der. prosent Det er ikke ansett som deres ansvar. av henvendelsene Ressursgrupper gjelder barn I bydel Gamle Oslo har de blant annet en somalisk med innvandrer kvinnegruppe som består av voksne damer. Denne gruppen er ikke organisert gjennom bybakgrunn. delen, men er ressurspersoner innen det somaliske miljøet som har sett et behov for å kunne hjelpe og støtte andre somaliere. Kvinnene har god kunnskap om det norske samfunnet, samtidig som de har innpass i dette miljøet. – De gir råd og veiledning i de ulike sakene og kan ta opp aktuelle temaer. Vi får dermed bedre kjennskap til problemstillinger familiene har. Gruppen fungerer også som brobyggere og kulturformidlere, forteller hun. En annen gruppe som barnevernet i bydelen jobber mye med, er romfolket. Også her kan barnevernstjenesten bruke ressurspersoner fra miljøene som et bindeledd mellom etaten og familiene. – Dette er noe vi må bli mye flinkere til fordi slike ressurspersoner er en nøkkel inn i mer lukkede miljøer, sier Aarsæther. Familieråd Linda Sørensen er barnevernskonsulent, og forteller at familieråd er en metode som passer godt for flerkulturelle familier. Da samler man hele familien for å få løst et problem. Barnevernet er med i starten, og sørger for at alle får samme informasjon. Deretter møtes familien for å drøfte hvordan problemet kan løses. < Mangfold i barnevernet 21 temahefte-22