o– – Nr 1TVERRFAGLIGSAMARBEIDgjennom gjensidigrespektog interessefor andres fagområder. Nr 2YRKESETIKK er etinnspilltilrefleksjon om mellommenneske- ligeforhold, maktogavmaktogetiskestandarder påarbeidsplassen. Nr 3LEDELSEsetter søkelys påhva som skaltilfor atdeansatteskal lykkes medsineoppgaver. Hva er godogmotiverendeledelse? Nr 4HYGIENEOGSMITTEVERNkommer medinnspilltilhvordan vi kan motvirkesykehusinfeksjoner oghindreutbruddavantibiotika- resistentemikrober. Nr 5RENHOLDOGHYGIENEviser hvordan renhold, helse, miljøogsikkerhetmåses isammenheng, slikathele samfunnetkan dra nytteavrenholdskompetansen. Nr 6KREATIVOMSORGer en måteåtenkepå. Hva har den andrebrukfor?Hva kan jegbidra med?Deter ikkesåmyesom skaltil. Nr 7LYDENAVSMÅSKRITTer en utfordringtilalle som arbeider medbarn. Deter fantastiskhva barn kan fåtil, men noen mågidem sjansen! Nr 8eFORVALTNINGfokuserer pådigitalisertetjenes- ter. Interaktiveskjema, internettsøknader, digitali- sertesykehus ogkommunestyremøter direktesendttilegen datamaskin. Blir altenklere? Nr 9KJÆRLIGHETENSLANDSKAPer innspilltilansattesom arbeider medutviklingshemmede. Dehar en nøkkelrolleiåbidra tiletseksualvennligmiljø. Nr 10VARMERE, VÅTERE, VILLEREutfordrer kommunenetilåstille segdristigemålfor åredusereutslippeneavklimagasser. Nr 11MODIGEMØTERfokuserer påhva som skaltilfor ålykkes iarbeidetmedungdom. Semulighetene. Myerespektogikkeminst kjærlighet. Nr 12KAMPENFORHELTIDpresenterer erfaringer fraarbeidsplasser som har avviklettvungen deltid. Deltider mestbruktihelse-og omsorgssektoren, men er ogsåomfattendeiandrekvinnedominerte yrker. Nr 14KVALITETSKOMMUNERTrepartssamarbeider etegnetverktøy for bestmuligkommunaletjenester. Her får du godetips tilhvordan man lykkes. Nr 15KVALITETSKOMMUNERKvalitetskommuneprogrammetkan visetilmangegoderesultater siden starten i2006. Her finner du noen avdegodehistoriene. Nr 16KLIMAKOMMUNEutforsker uliketiltakkommuneneogde ansattekan gåigangmed, som etleddiden internasjonaleklima- dugnaden. Nyttigetips iarbeidetmedenergi-ogklimaplaner. Nr 17KONTORFAGETIUTVIKLINGHer kan du lese om digitaliseringogsuperbrukere, om utviklingsmuligheter for kontoransatte, om kaffekoking, skjultkunnskapogmøteplasser for sekretærer. Nr 18VERDIGHETIELDREOMSORGENInspirerende eksempler, godeetterutdanninger ogtanker om morgendagens eldreomsorggir fagligpåfylltil morgendagens pleiepersonell. Nr 19HELHETLIGSKOLEDAGDetforegår en heftig debattom hvordan grunnskolen skalseut. Ogganske sikkertvilskolen endreseg. En sannsynligutvikling avtegner segiProsjekthelhetligskoledag. Nr 20HELSEFARE Mangearbeidstakerejobber itilsynelatende tryggeyrker uten åværeklar over farenefrahelsefarligestoffer. Dissekan giplager ogsykdommer, ogsettedegutavyrkeslivet. Nr 21BARNEHAGENIENDRINGBarnehagenehar opplevden rask utviklingdesisteårene– bådeiantallogform – noebasebarnehager oggigantbarnehager vitner om. Her tar viopphva barnehagen kan inneholde. Nr 22MANGFOLDIBARNEVERNET I løpetavdesistetiårenehar antalletbekymringsmeldinger tilbarnevernetblittfordoblet, mens bemanningen øktemed27prosent. En slikutviklinger ikkebære- kraftig, ogden får konsekvenser viikkeønsker. FAGBLADETs temahefter gir degutfordringer, kunnskap, oginspirasjon. o– – Nr 1TVERRFAGLIGSAMARBEIDgjennom gjensidigrespektog interessefor andres fagområder. Nr 2YRKESETIKK er etinnspilltilrefleksjon om mellommenneske- ligeforhold, maktogavmaktogetiskestandarder påarbeidsplassen. Nr 3LEDELSEsetter søkelys påhva som skaltilfor atdeansatteskal lykkes medsineoppgaver. Hva er godogmotiverendeledelse? Nr 4HYGIENEOGSMITTEVERNkommer medinnspilltilhvordan vi kan motvirkesykehusinfeksjoner oghindreutbruddavantibiotika- resistentemikrober. Nr 5RENHOLDOGHYGIENEviser hvordan renhold, helse, miljøogsikkerhetmåses isammenheng, slikathele samfunnetkan dra nytteavrenholdskompetansen. Nr 6KREATIVOMSORGer en måteåtenkepå. Hva har den andrebrukfor?Hva kan jegbidra med?Deter ikkesåmyesom skaltil. Nr 7LYDENAVSMÅSKRITTer en utfordringtilalle som arbeider medbarn. Deter fantastiskhva barn kan fåtil, men noen mågidem sjansen! Nr 8eFORVALTNINGfokuserer pådigitalisertetjenes- ter. Interaktiveskjema, internettsøknader, digitali- sertesykehus ogkommunestyremøter direktesendttilegen datamaskin. Blir altenklere? Nr 9KJÆRLIGHETENSLANDSKAPer innspilltilansattesom arbeider medutviklingshemmede. Dehar en nøkkelrolleiåbidra tiletseksualvennligmiljø. Nr 10VARMERE, VÅTERE, VILLEREutfordrer kommunenetilåstille segdristigemålfor åredusereutslippeneavklimagasser. Nr 11MODIGEMØTERfokuserer påhva som skaltilfor ålykkes iarbeidetmedungdom. Semulighetene. Myerespektogikkeminst kjærlighet. Nr 12KAMPENFORHELTIDpresenterer erfaringer fraarbeidsplasser som har avviklettvungen deltid. Deltider mestbruktihelse-og omsorgssektoren, men er ogsåomfattendeiandrekvinnedominerte yrker. Nr 14KVALITETSKOMMUNERTrepartssamarbeider etegnetverktøy for bestmuligkommunaletjenester. Her får du godetips tilhvordan man lykkes. Nr 15KVALITETSKOMMUNERKvalitetskommuneprogrammetkan visetilmangegoderesultater siden starten i2006. Her finner du noen avdegodehistoriene. Nr 16KLIMAKOMMUNEutforsker uliketiltakkommuneneogde ansattekan gåigangmed, som etleddiden internasjonaleklima- dugnaden. Nyttigetips iarbeidetmedenergi-ogklimaplaner. Nr 17KONTORFAGETIUTVIKLINGHer kan du lese om digitaliseringogsuperbrukere, om utviklingsmuligheter for kontoransatte, om kaffekoking, skjultkunnskapogmøteplasser for sekretærer. Nr 18VERDIGHETIELDREOMSORGENInspirerende eksempler, godeetterutdanninger ogtanker om morgendagens eldreomsorggir fagligpåfylltil morgendagens pleiepersonell. Nr 19HELHETLIGSKOLEDAGDetforegår en heftig debattom hvordan grunnskolen skalseut. Ogganske sikkertvilskolen endreseg. En sannsynligutvikling avtegner segiProsjekthelhetligskoledag. Nr 20HELSEFARE Mangearbeidstakerejobber itilsynelatende tryggeyrker uten åværeklar over farenefrahelsefarligestoffer. Dissekan giplager ogsykdommer, ogsettedegutavyrkeslivet. Nr 21BARNEHAGENIENDRINGBarnehagenehar opplevden rask utviklingdesisteårene– bådeiantallogform – noebasebarnehager oggigantbarnehager vitner om. Her tar viopphva barnehagen kan inneholde. Nr 22MANGFOLDIBARNEVERNET I løpetavdesistetiårenehar antalletbekymringsmeldinger tilbarnevernetblittfordoblet, mens bemanningen øktemed27prosent. En slikutviklinger ikkebære- kraftig, ogden får konsekvenser viikkeønsker. FAGBLADETs temahefter gir degutfordringer, kunnskap, oginspirasjon. BestillFagbladetstemahefterpåwww.fagforbundet.no. Nr13PERSONALLEDELSElegger vektpåatmedarbeideren erden GåinnpåNettbutikken,Yrkesfagligetemahefter. viktigsteressursenforåfåutførtkommunens oppgaver.Dufår tips Hefteneergratis. omhvordan virksomhetenkan settepersonalledelseisentrum. temahefte-23