FagLig innspiLL Anniken Huitfeldt, kulturminister vi må ta vare på kulturarven Arkivene ivaretar viktige funksjoner i samfunnet vårt. Derfor må vi se arkivfeltet i sammenheng med andre samfunnssektorer. Feltet har blitt omtalt i flere stortingsmeldinger med bredere hovedtema. Eksempler på dette er ABMmeldingen fra 1999, kulturmeldingen fra 2003 og stortingsmeldingen fra 2009 om digitalisering. Men feltet har aldri før fått en egen stortingsmelding. Utfordringer og veivalg for arkivene har heller ikke blitt utredet og gitt en samlet politisk vurdering på flere tiår. De som jobber med arkiver får for lite oppmerksomhet. De gjør en svært viktig jobb. Vi trenger et helhetlig blikk på arkivsektoren. Og vi trenger å sette politiske mål for arkivarbeidet. I 2012 kommer derfor den første stortingsmeldingen i norsk historie som behandler et samlet arkivfelt. Et sentralt utgangspunkt er behovet for å møte folks behov for og forventninger til bedre tilgang til kilder og arkivtjenester. Arkivene rommer dokumentasjon som betyr mye for samfunnet og for den enkelte borgers rettssikkerhet. Dette gjelder både statlige, kommunale og private arkiver. Samfunnsutviklingen skjer i samspill mellom offentlig og private aktører. Arkivbrukere vil derfor ofte trenge en samlet tilgang til arkiv fra ulike sektorer. De fleste henvendelsene til offentlige arkiver dreier seg om tilgang til rettighetsdokumentasjon. Det er derfor viktig for den enkeltes rettssikkerhet at norske arkiver er lett tilgjengelige, og at vi har god oversikt over utfordringer og muligheter på feltet. En helhetlig arkivpolitikk er med andre ord viktig for norske innbyggeres rettssikkerhet. Spesielt utsatte grupper i samfunnet har særskilt behov for at dette ivaretas av en arkivsektor som fungerer godt. Vårt mål er at meldingen skal presentere strategier for å møte sektorens digitale utfordringer. Vi må diskutere hvordan vi best mulig kan sørge for digital bevaring og formidling. Gode digitale arkiver er sentrale for å sikre tilgjengelighet. 18 ORDEN I ARKIVET Meldingen må også inneholde strategier for hvordan arkivene kan bidra til helhetlig dokumentasjon av samfunn, kultur og historie. I den forbindelse må vi se på tiltak for bevaring av viktige private arkiver. Arkivsektoren står foran en rekke utfordringer. Disse er blant annet beskrevet i Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Denne rapporten peker blant annet på at det er store mangler ved sikringen av kommunale arkiver. Dette fører til at viktig arkivmateriale daglig går tapt. En oppfølging av rapporten hører naturlig hjemme i den kommende stortingsmeldingen. Det er også en utfordring å få på plass systemer som sikrer at kommunikasjon og beslutninger i den offentlige forvaltningen blir dokumentert. Dersom kommunikasjon i elektroniske medium ikke blir arkivert på en betryggende måte, vil ikke kommunikasjonen ha dokumentasjonsverdi. Vi er derfor like opptatt av hvordan arkiver etableres eller ikke etableres som vi er av hvordan de håndteres etter at de er avlevert til Arkivverket eller andre arkivinstitusjoner. Meldingen vil beskrive de ulike prosessene tiltak for danning av arkiv, bevaring av materialet uansett medium og hvordan dette blir tilgjengelig for befolkningen. Vi har mottatt innspill fra private og offentlige arkivinstitusjoner. Disse tar vi med oss i arbeidet med meldingen. temahefte-23