å tolke regelverket på forskjellige måter. Samtidig er det mange funksjoner, oppgaver og arkivsaker som ikke er nevnt i den gjeldende forskriften, noe som per dags dato medfører et automatisk bevaringspåbud i henhold til arkivloven paragraf 9c. De nye reglene vil forsøke å identifisere alle funksjoner i offentlig sektor og fatte regler for samtlige slik at regelverket blir lettere tilgjengelig og forståelig for brukerne. Hvilke motsetningsfylte interesser er det dere må ta hensyn til? To store motsetninger: 1. Noen ser verdien av å ta vare på «alt» for sikkerhets skyld, mens andre mener at svært mye kan kastes. Utfordringen er å finne det virkelig bevaringsverdige materialet. 2. Det koster mye å ta vare på arkivmateriale i lang tid, og de økonomiske hensynene skal veies opp mot arkivmaterialets kulturelle og forskningsmessige verdi og verdien arkivmaterialet har som rettslig og forvaltningsmessig dokumentasjon. Hvilke ferske områder kommer inn under de nye bestemmelsene? I utgangspunktet skal det gjeldende regelverket for kommunal sektor dekke samtlige områder allerede, men det nye regelverket vil forhåpentligvis være mer funksjonelt og knyttet opp mot prosesser som brukerne vil lettere kunne kjenne seg igjen i. Et annet siktemål er at de nye bevaringsog kassasjonsreglene vil være tydeligere på hvilke typer arkivmateriale som er viktig for bevaring, blant annet slik at enkeltpersoner får ivaretatt sine rettigheter og plikter. Hva er de største utfordringene ved utformingen av de nye reglene? De største utfordringene er at dette er nybrottsarbeid, det er ikke foretatt noen funksjonsanalyse på samme nivå tidligere. Vi er nødt til å frigjøre oss fra arkivnøkkel og spesifikke elektroniske system, samt at vi skal lage et regelverk som skal fungere i praksis. Vi har fått god hjelp fra eksterne parter, både fra kommunal og statlig sektor, og håper at regelverket skal bli en solid forbedring av dagens situasjon. All kassasjon har elementer av eksistensiell krise i seg – er materialet kassert, er det tilintetgjort for all tid. 21ORDEN I ARKIVET FLerkuLtureLt barnevern < temahefte-23