Mange kommuner leverer inn mapper over elever, barnevern og sosialklientsaker. kommunene. De fleste handler om erstatningssaker, forteller Lothe. Mange av kommunene leverer inn personregister, elevmapper, barnevern og sosialklientsaker som de deponerer. Kommunene kan så rekvirere hele saksmappen til en person i sin saksbehandling. – Vi finner fram materialet, mens selve innsynet håndteres av kommunene selv, sier Lothe. Kjenner kommunene best Mange kommuner har ikke kapasitet til å ta seg av registrering, ordning og listeføring av materiale som skal til depot. Noen private leverandører tilbyr derfor tjenester for en dyr penge, men systemene er ikke nødvendigvis tilpasset kommunal sektor. – Det er vi som kjenner kommunene best og kan gi råd og veiledning i ulike arkivspørsmål, mener Lothe. Kommuner skal avlevere arkiv som ikke er i daglig bruk etter 25–30 år, men mange sliter med arkiver som ennå ikke er ferdig ordnet. – Kommunene kan kjøpe tjenester hos oss, men de kan ikke kjøpe seg fri fra ansvaret, presiserer Lothe. Mange har delegert arbeidet til arkivlederen i kommunen, men de kan altså ikke delegere vekk det overordnete ansvaret. Selve arkivmyndigheten og ansvaret ligger fortsatt hos rådmannen i den enkelte kommune. Foregangskommunen kvam Kvam kommune i Hordaland har ordnet arkivene sine helt tilbake til 1837. De har elektronisk søkbare registre for store deler av perioden, slik at det er enklere å finne saker i papirarkivet. – Saksbehandlerne er kjempefornøyde. Med arkivet ordnet og registrert, finner de saker raskt, og slipper å lete i dagevis. Slik er Kvam en foregangskommune, mener Rune Lothe, daglig leder av Interkommunalt arkiv i Hordaland. For å få ordnet arkivene sine har kommunen tatt inn to–tre pensjonister. – Dette er god seniorpolitikk. Pensjonistene kjenner kommunen og har arbeidet med dette i flere år. Slikt skulle vi gjerne sett mer av, sier Lothe. 26 ORDEN I ARKIVET temahefte-23