Rustet for framtida For de ansatte i Kongsbergregionens helsevesen vil det kommende året by på mye kursing. Samtidig er det viktig at det nye systemet tas i bruk fullt ut, i følge Dahlskås. – Det vil bli en endret arbeidsprosess, og hvis ikke de der ute tar i bruk det nye systemet, er det jo bortkastet. Vi er nødt til å ta ut effektiviseringsgevinsten, sier prosjektlederen. Hun understreker at effektivisering ikke er synonymt med færre ansatte, men at det vil være nyttig for å møte framtidas økte behov, blant annet innenfor eldreomsorgen. – Alt som kan effektivisere hjemmetjenesten, gjør at vi står bedre rustet, sier Dahlskås. Fagprogrammene Meldingsløftet omfatter fagsystemene til kommunehelsetjenesten. Fagsystemene er slik at alle pasientopplysninger lagres i pasientjournaler, også elektroniske meldinger. Fagsystemene som brukes i Kongsberg-regionen er: • For pleie, omsorg/helse og omsorg = Profil • For helsestasjon = HsPro og WinMed • For legevakt = Profdoc og WinMed • For barnevern = Familia • For Nav (kommunedelen) = Velferd elektroniske meldinger • Norsk Helsenett (NHN) er et lukket nett hvor aktører innen helse- og sosialsektoren kan kommunisere elektronisk med hverandre. • Elektronisk pasientjournal (EPJ) er en samling av elektro- nisk registrerte helseopplysninger. Alle datasystemer med EPJ i Norge vil bli tilrettelagt for å kunne ta i mot og sende elektroniske meldinger. • De elektroniske meldingene er utviklet i et standardisert format som kan brukes i alle datasystemer med EPJ. • Volumtjenester som epikrise, henvisning, laboratorierekvi- sisjoner og -svar, røntgenrekvisisjoner og -svar, sykmeldin- ger, legeerklæringer og legeoppgjør skal kommuniseres elektronisk mellom helseforetak, pleie- og omsorgstjenes- ten, legekontor og NAV. Kilder: Helsedirektoratet, http://kongsbergregionen.no, www.telemed.no ORDEN I ARKIVET — I meldingsløftet har vi utviklet meldingstyper som kan leses av alle datasystemer i helsevesenet, sier kommunelege ole-bjørn Herland. temahefte-23