o– – Nr 1TVERRFAGLIGSAMARBEIDgjennom gjensidigrespekt og interesse for andres fagområder. Nr 2YRKESETIKK er et innspilltilrefleksjon om mellommenneske- lige forhold, maktogavmakt ogetiske standarder påarbeidsplassen. Nr 3LEDELSEsetter søkelys påhva som skaltilfor at de ansatte skal lykkes medsine oppgaver. Hva er godogmotiverende ledelse? Nr 4HYGIENEOGSMITTEVERNkommer medinnspilltilhvordan vi kan motvirke sykehusinfeksjoner oghindre utbruddav antibiotika- resistente mikrober. Nr 5RENHOLDOGHYGIENEviser hvordan renhold, helse, miljø ogsikkerhet måses isammenheng, slikathele samfunnet kan dra nytte av renholdskompetansen. Nr 6KREATIVOMSORGer en måte åtenke på. Hva har den andre brukfor?Hva kan jegbidra med?Deter ikke såmye som skaltil. Nr 7LYDENAVSMÅSKRITTer en utfordringtilalle som arbeider medbarn. Deter fantastiskhva barn kan fåtil, men noen mågidem sjansen! Nr 8eFORVALTNINGfokuserer pådigitaliserte tjenes- ter. Interaktive skjema, internettsøknader, digitali- serte sykehus ogkommunestyremøter direktesendt tilegen datamaskin. Blir altenklere? Nr 9KJÆRLIGHETENSLANDSKAPer innspilltilansatte som arbeider medutviklingshemmede. De har en nøkkelrolle iåbidra tilet seksualvennligmiljø. Nr 10VARMERE, VÅTERE, VILLEREutfordrer kommunene tilåstille segdristige målfor åredusere utslippene av klimagasser. Nr 11MODIGEMØTERfokuserer påhva som skaltilfor ålykkes iarbeidetmedungdom. Se mulighetene. Mye respekt ogikke minst kjærlighet. Nr 12KAMPENFORHELTIDpresenterer erfaringer fra arbeidsplasser som har avviklettvungen deltid. Deltider mestbruktihelse-og omsorgssektoren, men er omfattende iflere kvinnedominerte yrker. Nr 14KVALITETSKOMMUNERTrepartssamarbeider et egnet verktøy for bestmuligkommunale tjenester. Her får du gode tips tilhvordan man lykkes. Nr 15KVALITETSKOMMUNERKvalitetskommuneprogrammet kan vise tilmange gode resultater siden starten i2006. Her finner du noen av de gode historiene. Nr 16KLIMAKOMMUNEutforsker ulike tiltakkommunene ogde ansatte kan gåigangmed, som et leddiden internasjonale klima- dugnaden. Nyttige tips iarbeidet medenergi-ogklimaplaner. Nr 17KONTORFAGETIUTVIKLINGHer kan du lese om digitaliseringogsuperbrukere, om utviklingsmuligheter for kontoransatte, om kaffekoking, skjult kunnskapogmøteplasser for sekretærer. Nr 18VERDIGHETIELDREOMSORGENInspirerende eksempler, gode etterutdanninger ogtanker om morgendagens eldreomsorggir fagligpåfylltil morgendagens pleiepersonell. Nr 19HELHETLIGSKOLEDAGDet foregår en heftig debattom hvordan grunnskolen skalse ut. Ogganske sikkert vilskolen endre seg. En sannsynligutvikling avtegner segiProsjekt helhetligskoledag. Nr 20HELSEFARE Mange arbeidstakere jobber itilsynelatende trygge yrker uten åvære klar over farene fra helsefarlige stoffer. Disse kan giplager ogsykdommer, ogsette degut av yrkeslivet. Nr 21BARNEHAGENIENDRINGBarnehagene er iraskutvikling, noe basebarnehager oggigantbarnehager vitner om. Nr 22MANGFOLDIBARNEVERNET Antallbekymringsmeldinger til barnevernet ble fordoblet, mens bemanningen økte med27prosent siste tiåret. Det får konsekvenser viikke ønsker. Nr 23ORDENIARKIVET Hva er en arkivar oghvordan jobber arkiva- ren?Hva slags systemer ogarbeidsmetoder fungerer best? FormedlemmeravFagforbundetTemaheftenr.23FAGBLADETs temahefter gir degutfordringer, kunnskap, oginspirasjon. o– – Nr 1TVERRFAGLIGSAMARBEIDgjennom gjensidigrespekt og interesse for andres fagområder. Nr 2YRKESETIKK er et innspilltilrefleksjon om mellommenneske- lige forhold, maktogavmakt ogetiske standarder påarbeidsplassen. Nr 3LEDELSEsetter søkelys påhva som skaltilfor at de ansatte skal lykkes medsine oppgaver. Hva er godogmotiverende ledelse? Nr 4HYGIENEOGSMITTEVERNkommer medinnspilltilhvordan vi kan motvirke sykehusinfeksjoner oghindre utbruddav antibiotika- resistente mikrober. Nr 5RENHOLDOGHYGIENEviser hvordan renhold, helse, miljø ogsikkerhet måses isammenheng, slikathele samfunnet kan dra nytte av renholdskompetansen. Nr 6KREATIVOMSORGer en måte åtenke på. Hva har den andre brukfor?Hva kan jegbidra med?Deter ikke såmye som skaltil. Nr 7LYDENAVSMÅSKRITTer en utfordringtilalle som arbeider medbarn. Deter fantastiskhva barn kan fåtil, men noen mågidem sjansen! Nr 8eFORVALTNINGfokuserer pådigitaliserte tjenes- ter. Interaktive skjema, internettsøknader, digitali- serte sykehus ogkommunestyremøter direktesendt tilegen datamaskin. Blir altenklere? Nr 9KJÆRLIGHETENSLANDSKAPer innspilltilansatte som arbeider medutviklingshemmede. De har en nøkkelrolle iåbidra tilet seksualvennligmiljø. Nr 10VARMERE, VÅTERE, VILLEREutfordrer kommunene tilåstille segdristige målfor åredusere utslippene av klimagasser. Nr 11MODIGEMØTERfokuserer påhva som skaltilfor ålykkes iarbeidetmedungdom. Se mulighetene. Mye respekt ogikke minst kjærlighet. Nr 12KAMPENFORHELTIDpresenterer erfaringer fra arbeidsplasser som har avviklettvungen deltid. Deltider mestbruktihelse-og omsorgssektoren, men er omfattende iflere kvinnedominerte yrker. Nr 14KVALITETSKOMMUNERTrepartssamarbeider et egnet verktøy for bestmuligkommunale tjenester. Her får du gode tips tilhvordan man lykkes. Nr 15KVALITETSKOMMUNERKvalitetskommuneprogrammet kan vise tilmange gode resultater siden starten i2006. Her finner du noen av de gode historiene. Nr 16KLIMAKOMMUNEutforsker ulike tiltakkommunene ogde ansatte kan gåigangmed, som et leddiden internasjonale klima- dugnaden. Nyttige tips iarbeidet medenergi-ogklimaplaner. Nr 17KONTORFAGETIUTVIKLINGHer kan du lese om digitaliseringogsuperbrukere, om utviklingsmuligheter for kontoransatte, om kaffekoking, skjult kunnskapogmøteplasser for sekretærer. Nr 18VERDIGHETIELDREOMSORGENInspirerende eksempler, gode etterutdanninger ogtanker om morgendagens eldreomsorggir fagligpåfylltil morgendagens pleiepersonell. Nr 19HELHETLIGSKOLEDAGDet foregår en heftig debattom hvordan grunnskolen skalse ut. Ogganske sikkert vilskolen endre seg. En sannsynligutvikling avtegner segiProsjekt helhetligskoledag. Nr 20HELSEFARE Mange arbeidstakere jobber itilsynelatende trygge yrker uten åvære klar over farene fra helsefarlige stoffer. Disse kan giplager ogsykdommer, ogsette degut av yrkeslivet. Nr 21BARNEHAGENIENDRINGBarnehagene er iraskutvikling, noe basebarnehager oggigantbarnehager vitner om. Nr 22MANGFOLDIBARNEVERNET Antallbekymringsmeldinger til barnevernet ble fordoblet, mens bemanningen økte med27prosent siste tiåret. Det får konsekvenser viikke ønsker. Nr 23ORDENIARKIVET Hva er en arkivar oghvordan jobber arkiva- ren?Hva slags systemer ogarbeidsmetoder fungerer best? FormedlemmeravFagforbundetTemaheftenr.23FAGBLADETs temahefter gir degutfordringer, kunnskap, oginspirasjon. Nr13PERSONALLEDELSElegger vektpåat medarbeideren erden BestillFagbladetstemahefterpåwww.fagforbundet.no. viktigste ressursenforåfåutførtkommunens oppgaver.Dufårtips GåinnpåNettbutikken,Yrkesfagligetemahefter. omhvordan virksomhetenkan settepersonalledelseisentrum. Hefteneergratis. temahefte-24