LeDer 1. Styrke ansattes tverrkulturelle kompetanse som del av profesjonsrollen 2. Sikre god brukerdialog, blant annet gjennom brukerundersøkelser som fanger opp synspunktene til brukere med innvandrerbakgrunn 3. Tilpasse informasjon om tjenesten, som for eksempel serviceerklæringer, til ulike brukergrupper 4. Legge til rette for bruk av kvalifisert tolk når kommunikasjonen ikke er forsvarlig En forutsetning for å utvikle et vellykket flerkulturelt samfunn, både i og utenfor arbeidslivet, er å ha respekt for hverandres ulikheter. Det synes jeg den nye gravferdsloven som trådte i kraft fra nyttår, er et utmerket eksempel på. Heretter har alle rett til å følge sine egne gravskikker, uansett hva de tror eller ikke tror på. Vi blir liggende på samme gravlund, men på den muslimske delen står gravstøttene i en annen retning enn på resten av området. Muslimene ligger nemlig på sin høyre side i graven, med ansiktet vendt mot Mekka, og med hodet mot gravstøtten. De kristne ligger tradisjonelt på ryggen med beina mot øst. Dette henger visstnok sammen med ideen om at Jesu gjenkomst vil skje fra øst. Selv om jeg er både døpt og konfirmert, visste jeg ikke at vi hadde den skikken. Ikke før vi fikk en ny lov for å ivareta verdigheten til folk som har andre tradisjoner enn majoriteten. kIrsTI knudsen ansvarlig redaktør INKLuDERENDE VELFERD 5 temahefte-24