Nye meDIer folk av flere folk I Gàivuotna/Kaivuonon/Kåfjord ble de samiske skiltene skrudd ned eller skutt på. Et møysommelig arbeid begynte for 12 år siden med å bygge opp kåfjordkulturen som rommer norsk, samisk og KåfjOrD årets oppvekstkommune i 2011 kvensk kultur. Tekst: IngebOrg vIgerusT rAngul Foto: lArs Åke Andersen At Kåfjord ble en samisk forvaltningskommune, var i flere år et kontroversielt tema. Debatten gikk høylytt, og vedtaket ble kalt et kupp og hastevedtak. Konflikten rundt samepolitiske spørsmål var på denne tiden så sterk at samefolkets dag ble boikottet og familier splittet. Midt i denne konfliktsonen vokste en lokal samisk ungdomsorganisasjon seg stadig større. I dag kjent som Riddu Ri••ufestivalen. De unge kjenner historien – Den samepolitiske debatten som foregikk i kommunen, trengte en kulturarena, og festival var et språk ungdom forsto og sluttet seg til. Dagens unge kjenner til kommunens flerkulturelle historie, og egne røtter, sier Anita Lervoll, etatsleder for oppvekst i Gàivuona suohkan/Kaivuonon komuuni/Kåfjord kommune. Kommunen arbeider aktivt for at barna skal ha et positivt forhold til det flerkulturelle, med fokus på det samiske, kvenske og norske. Asylsøkerne inviteres også aktivt til å være en del av det kulturelle mangfoldet. Rimelig barnehage I barnehagen lærer alle barn noen samiske ord og sanger, og noen uttrykk på kvensk. Samefolkets dag feires hvert år. – Vi har en egen samisk avdeling hvor målet er å gi et tilbud med samisk som førstespråk. Dette er en utfordring siden majoriteten av foreldregenerasjonen INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24