bÅlglede: når tærne blir kalde på skøyteisen, er det årets OppveKstKOmmuNe godt for både store og små å krype sammen på reinfellen og grille pølser og poppe popkorn. ikke snakker samisk. På grunn av fornorskningsprosessen er det stort sett bare besteforeldreog oldeforeldregenerasjonen som behersker samisk. Kåfjord har rimelige barnehageplasser, billig SFO og et bredt kulturskoletilbud. Kommunen med litt over 2000 innbyggere har god legedekning og ble i 2011 kåret til Årets næringskommune i Troms. – Men vi ser ikke at det kommer flere innflyttere til kommunen for det. Men folk blir boende og de har viljen til å gjøre mye. Flygel, ballbinger og badestamp Kåfjord er en liten kommune med en sterk dugnadskultur. Rektor på kulturskolen har samlet inn penger til et flygel, og 96 konserter ble holdt for turister sist sommer. Idretten står sterkt, og skitrekk er bygd på dugnad. Et av idrettslagene har nylig kjøpt inn en ny tråkkemaskin. Riddu Ri••ufestivalen trekker folk, det er bygd ballbinger, fotballbaner og motorcrossanlegg. – Kommunen er mer en tilrettelegger enn en ideskaper. Vi låner ut gymsalene i kåfjordskolen til idrettsaktiviteter og andre aktiviteter. Vi har stilt arealer til disposisjon for motorcross, mens foreldrene har laget banen. Nå jobbes det med å lage en bilcrossbane, sier Lervoll. Hun forteller videre at foreldre gjennom frivillige lag og foreninger støtter opp om barnas ønsker. Ett eksempel er tae kwon dotreninger som startet opp i høst. Dette var det flere unge som ville begynne med, og nå kommer en trener fra Tromsø en helg i måneden. Gerd Steinnes Nilsen er kulturkonsulent, og forteller om to medlemmer fra ungdomsrådet som ville starte egen badestampforening i samarbeid med andre ungdommer fra deres bygd. – De skrev søknadene selv og søkte penger fra forskjellig hold. Kommunen støttet opp om prosjektet med kultur og rusforebyggende midler. Nå har de utvidet og kjøpt lavvoer for avog påkledning. Firmaet er oppført i Brønnøysundregisteret med egen direktør. Turister og andre interesserte kan leie badestampen. Gratis konserter for flyktninger Steinnes Nilsen skryter av kommunens barn og unge. Kulturkonsulenten forteller om stemmerett for 16åringer og ansvarlige ungdommer. – Ungdommene er flinke til å debattere de vanskelige sakene og gir hverandre rom for uenighet og forlanger å bli akseptert for den de er – samisk, norsk eller kvensk. Kommunens julehilsen kommer nå på tre språk, og kvensk skal også inkluderes på kommunens skilt, slik at alle føler seg sett og verdsatt. – Når vi arrangerer Ungdommens kulturmønstring (UKM), viser vi at vi er en flerspråklig kommune ved å ha samiske og norske konferansierer. Konserter og arrangement i regi av kommunen er gratis for kommunens asylsøkere. De inviteres særskilt. Sin egen kultur Før Kåfjord kommune kom så langt i integreringen av de tre kulturene og endte opp med å bli kåret til Årets barneog ungdomskommune 2011 for sin helhetlige satsing for å sikre et kulturelt og mangfoldig fellesskap, falt mange harde ord. Kulturkonsulent Steinnes Nilsen forteller at det var 22 personer på kommunehuset som skrev under på at de nektet å godta Kåfjord som en samisk forvaltningskommune. – Vi er et folk av flere folk og et samfunn av flere kulturer. Kunnskapen og bevisstheten omkring det flerkulturelle har det vært jobbet mye med og jobbes fortsatt med. Alle som arbeidet innenfor helse, fikk også opplæring i samisk kultur. De lærte hvorfor eldre demente begynner å snakke samisk. Ansatte og foreldre får tilbud om å lære seg samisk språk. – De som jobber innenfor helseområdet, er også foreldre til barn på skolen. Blant annet slik har kunnskapen kommet videre. – Vi har lært om vår egen historie som nå hjelper oss i å argumentere for hvorfor vi føler oss samisk, norsk eller kvensk. Kåfjordkulturen rommer oss alle. rOM fOr Alle: etatsleder for oppvekst Anita lervoll og kulturkonsulent gerd steinnes nilsen er stolte over at mangfoldsarbeidet er kronet med Årets barne- og ungdomskommune 2011. < INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24