fagLIg INNspILL fritidsklubben i det nye norge Bråk, hærverk og problemer er ofte en viktig del av bildet som medier og engstelige voksne tegner av ungdom – særlig ungdom med innvandrerbakgrunn – i det flerkulturelle Norge. Tenk bare på forstedene i Paris, sist sommers London, og hvordan ligger det nå an i Groruddalen? Bråk, hærverk og problemer knytta til ungdom var også noe av bakgrunnen for etableringen av de første fritidsklubbene i Norge for mer enn 50 år siden! Her skulle man motarbeide og forebygge den såkalte «ungdomskriminaliteten» blant etterkrigstidas ungdomskull, som i stigende grad skapte engstelse og bekymring. På fritidsklubben skulle en meningsfull fritid være utgangspunktet for holdningsskapende arbeid, rettet både mot unge folk «i risikosonen» og såkalt «normalfungerende» ungdom. Aldersgruppe: 1318 år. Klubbvirksomheten skulle være et alternativ til de tradisjonelle organiserte fritidstilbudene (idrett, musikk) ved at aktivitet skulle være frivillig og at inkludering ble sett som viktigere enn rendyrking av ferdigheter. Klubben skulle i utgangspunktet være for alle, også de ungdommene som ikke oppfører seg helt etter gjeldende normer og som ikke finner seg til rette i mer organiserte aktiviteter. Med økt globalisering fikk særlig urbane strøk i 18 INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24