OmtaLer NettsteDer www.mirnett.org/pub Multikulturelt Initiativ- og ressursnettverk (MiR) er en frivillig organisasjon for multi- kulturelle foreldre. MiR arbeider for bevisst- gjøring av foreldrenes rolle i forhold til den norske skolen. www.imdi.no/loft Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nettsider om hvordan å tilpasse de offentlige tjenestene til mangfoldet i befolkningen. www.regjeringen.no/nb/dep/bld/ tema/integrering.html?id=1138 Regjeringens side for integrering og mangfold www.bazar.deichman.no En tjeneste på 14 språk for språklige minoriteter. Nettsiden er laget for personer som er nye i Norge. Her fins informasjon om arbeid, bolig, helse, asyl, familieinnvandring, norskopplæring, innvandrerorganisasjoner og nettaviser fra 60 land www.ssb.no/innvandring Statistisk sentralbyrås nøkkeltall om innvandring og innvandrere. www.ffkf.no Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid handler om kommunalt flyktningarbeid. Hovedmålet er faglig utvikling av flyktning- arbeidet i kommunene, samt å målbære medlemmenes synspunkter overfor sentrale myndigheter og organisasjoner. www.nyinorge.no Gir arbeidsinnvandrere informasjon om opplysninger fra offentlige etater, rettigheter og plikter, praktiske råd og tips. www.mangfoldsportalen.no Henvender seg til arbeidsgivere, tillitsvalgte, opplærings- og HR-ansvarlige i virksomheter i både offentlig og privat sektor. Blant annet med tips og råd for å lykkes med rekruttering. www.nokut.no/invia Nasjonalt informasjonssenter som informerer om de norske autorisasjons- og godkjennings- ordningene. INVIA skal være en veiviser til dem som ønsker godkjenning av utenlandsk utdanning og/eller yrkeserfaring. www.omod.no/no/homepage1. html Organisasjon mot offentlig diskriminering (Omod) arbeider med likestilling, integrering og likeverdige offentlige tjenester for etniske minoriteter i Norge. bLOg mombloggen.blogspot.com Om litteratur innen migrasjonsfeltet LItteratur å finne styrken i mangfoldet: ei håndbok til deg som jobber med barn og unge, av Lisbeth reed (2006) Praktisk håndbok som behandler temaer som tverrkulturell kompetanse, flerkulturell rekruttering, foreldre i nytt land, rasisme og fordommer. Rettet mot skoler, barnehager, barnevernstjenesten, fritidsklubber, helsestasjoner og PPT, voksenopplæringen eller familievernkontor. Håndboka kan bestilles fra IMDi. Likeverdige tjenester for alle, av Likestillingsogdiskrimineringsombudet (2011) Likestillings-og diskriminerings- ombudets håndbok for ansatte og ledere som er i direkte kontakt med brukere, spesielt i helsetjenesten. Hånd- boken har fire deler: www.ldo.no/no/Aktuelt/publikasjoner/brosjyrer/ Handbok-for-tjenesteytere-likeverdige-tjenester- for-alle flerspråklig arbeid i barnehagen, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (2010) Ressurshefte med praktiske eksempler fra barnehager som arbeider med språk i et flerspråklig miljø. www.hioa.no/Om-HiOA/ NAFO/Ressurshefte_ Barnehagens_web INKLuDERENDE VELFERD temahefte-24