FAGBLADETstemaheftergirdegutfordringer,kunnskap,oginspirasjon. YRKESFAGLIGETEMAHEFTER Nr1 TVERRFAGLIGSAMARBEIDgjennom gjensidigrespektoginteresseforandresfagom- råder. Nr2 YRKESETIKK eretinnspilltilrefleksjon ommellommenneskeligeforhold,maktogavmakt ogetiskestandarderpåarbeidsplassen. Nr3 LEDELSEsettersøkelyspåhvasomskal tilforatdeansatteskallykkesmedsineoppgaver. Hvaergodogmotiverendeledelse? Nr4 HYGIENEOGSMITTEVERNkommer medinnspilltilhvordanvikanmotvirke sykehusinfeksjoneroghindreutbruddav antibiotikaresistentemikrober. Nr5 RENHOLDOGHYGIENEviser hvordanrenhold,helse,miljøogsikker- hetmåsesisammenheng,slikathele samfunnetkandranytteavrenholds- kompetansen. Nr6 KREATIVOMSORGeren måteåtenkepå.Hvahardenandre brukfor?Hvakanjegbidramed? Deterikkesåmyesomskaltil. Nr7 LYDENAVSMÅSKRITT erenutfordringtilallesomarbei- dermedbarn.Deterfantastisk hvabarnkanfåtil,mennoenmågidem sjansen! Nr8eFORVALTNINGfokusererpådigitaliserte tjenester.Interaktiveskjema,internettsøknader, digitalisertesykehusogkommunestyremøter direktesendttilegendatamaskin.Bliraltenklere? Nr9 KJÆRLIGHETENSLANDSKAPer innspilltilansattesomarbeidermedutviklings- hemmede.Deharennøkkelrolleiåbidratilet seksualvennligmiljø. Nr10 VARMERE,VÅTERE,VILLEREutfor- drerkommunenetilåstillesegdristigemålforå redusereutslippeneavklimagasser. Nr11MODIGEMØTERfokusererpåhvasom skaltilforålykkesiarbeidetmedungdom.Se mulighetene.Myerespektogikkeminstkjærlighet. Nr12KAMPENFORHELTIDpresenterer erfaringerfraarbeidsplassersomharavviklet tvungendeltid.Deltidermestbruktihelse-og omsorgssektoren,menerogsåomfattendeiandre kvinnedominerteyrker. Nr13PERSONALLEDELSEleggervektpå atmedarbeiderenerdenviktigsteressursen foråfåutførtkommunensoppgaver.Dufårtips omhvordanvirksomhetenkansette personalledelse isentrum. Nr14KVALI- TETSKOMMU- NERTrepartssam- arbeideretegnet verktøyforbest muligkommunale tjenester.Herfårdu godetipstilhvordan manlykkes. Nr15KVALI- TETSKOMMUNERi oppdatertversjon. Kvalitetskommunepro- grammetkanvisetil mangegoderesultatersidenstarteni2006.Her finnerdunoenavdegodehistoriene. Nr16 KLIMAKOMMUNEutforskeruliketiltak kommuneneogdeansattekangåigangmed,som etleddideninternasjonaleklimadugnaden. Nyttigetipsiarbeidetmedenergi-ogklimaplaner. Nr17 KONTORFAGETIUTVIKLINGHerkan duleseomdigitaliseringogsuperbrukere,om utviklingsmuligheterforkontoransatte,om kaffekoking,skjultkunnskapogmøteplasserfor sekretærer. Nr18 VERDIGHETIELDREOMSORGEN Inspirerendeeksempler,godeetterutdanningerog tankerommorgendagenseldreomsorggirfaglig påfylltilmorgendagenspleiepersonell. Nr19 HELHETLIGSKOLEDAGDetforegår enheftigdebattomhvordangrunnskolenskalse ut.Ogganskesikkertvilskolenendreseg.Ensann- synligutviklingavtegnersegiProsjekthelhetlig skoledag. Nr20 HELSEFARE Mangearbeidstakere jobberitilsynelatendetryggeyrkerutenåvære klaroverfarenefrahelsefarligestoffer.Dissekan giplagerogsykdommer,ogsettedegutavyrkes- livet. Nr21 BARNEHAGENIENDRINGBarne- hageneeriraskutvikling,noebasebarnehager oggigantbarnehagervitnerom. Nr22 MANGFOLDIBARNEVERNET Antall bekymringsmeldingertilbarnevernetblefor- doblet,mensbemanningenøktemed27prosent sistetiåret.Detfårkonsekvenserviikkeønsker. Nr23 ORDENIARKIVET Hvaerenarkivar oghvordanjobberarkivaren?Hvaslagssystemer ogarbeidsmetoderfungererbest? Nr24 INKLUDERENDEVELFERD Hvordan kangodeoffentligevelferdstilbudleggestilrette foretstadigmermultikultureltsamfunn? BESTILL Fagbladetstemahefter inettbutikkenpå www.fagforbundet.no HefteneerGRATIS. temahefte-25