– Det aller viktigste er at vi skjønner hva som er forholdet mellom oss og dem vi skal tjene. Nemlig at det er vi som skal tjene dem. Trond F. Aarre mener brukerperspektivet er alfa og omega for alle som vil gjøre en god jobb innen rus og psykiatri. – Vi må lytte til dem vi skal hjelpe. Vi skal få fram deres behov og styrke deres ressurser og muligheter, sier avdelingssjefen ved Nordfjord psykiatrisenter som også er fagsjef ved Psykiatrisk divisjon Helse Bergen. Kultursjef på avdelinga Trond F. Aarre betegner seg selv også som kultursjef. Som leder er han klar over at han sitter med ansvaret for kulturen på avdelinga; hvilke holdninger og handlinger som skal dyrkes og overleve. Snart skal avdelingen utvides og ta imot mange som hittil har arbeidet i somatikken. De skal også utvide tilbudet til å omfatte pasienter hvor rusmisbruk er hoveddiagnosen. Aarre er allerede opptatt med å kurse sjukepleiere og hjelpepleiere som har arbeidet i opptil 30 år på sjukehuset. Og han ser optimistisk på at de skal flytte over til psykiatrisenteret. – De aller fleste mennesker er egna til å arbeide her. I tillegg til kunnskap om arbeidsfeltet kreves først og fremst evne til innlevelse. Vi må kunne sette oss inn i tankegangen til folk som tenker helt annerledes enn oss selv, sier han. Personalet som skal arbeide for og med mennesker med psykiatriske lidelser og rusmisbruk, må ifølge Aarre legge vekk enkelte av sine egne verdier og prioriteringer. Om du selv syns det er hyggelig med blomster på bordet og nystrøket laken i senga, møter du her kanskje noen som er enig med deg, mens andre ikke syns det er viktig i det hele tatt. – Her kan du ikke være aktiv moralist, smiler psykiateren før han tar en liten pause og presiserer: – Jo, vi trenger moral, men bare til innvortes bruk. Vi skal stille strenge krav til tjenestene våre, og vi må kontinuerlig blankpusse egne holdninger. Bærekraftige relasjoner Mange av brukerne ved psykiatriske institusjoner er ikke vant med å bli sett på som verdifulle mennesker. De blir sjelden møtt med respekt. Tvert imot. De er vant til å bli møtt med stigmatisering og moralisme. – Det er ingen enkel jobb å møte alle våre brukere med respekt. Vi arbeider med mennesker som har svært lav status ute i samfunnet. Det er for eksempel ganske vanlig å snakke nedsettende om dem. – Og så skal vi legge bort alle de gjengse holdningene og møte dem på en fundamentalt annen måte, sier Aarre. Ikke lett, men helt nødvendig for å skape det psykiateren kaller bærekraftige relasjoner. – Autonomi er et helt grunnleggende etisk prisnipp i all tjenesteyting. Vi må handle i størst mulig grad på brukernes premisser. Bare med respekt for deres behov kan relasjonene mellom oss bli bærekraftige, mener han. Og bærekraftige relasjoner må til. Det må være rom for prøving og feiling både for brukerne og for dem som er profesjonelle. – Når vi etablerer likeverdige relasjoner mellom bruker og tjenesteyter, er de bærekraftige. Vi gjør masse feil, men vi blir tilgitt nettopp fordi forholdet mellom oss er basert på respekt og likeverd. Krenkende avvisning I boka Manifest for psykisk helsevern tar Trond F. Aarre et oppgjør med sitt eget fagfelt og psykiatriens vegring mot å lytte til både pasienter og samarbeidspartnere. Han tror alle har mye å vinne på å erstatte paternalismen med autonomi. Også innen rusomsorgen. – Fremdeles fins behandlingssteder hvor brukerne ikke slipper inn igjen etter permisjon hvis de har sprukket. En slik avvisning er enormt krenkende. Og den er lite hensiktsmessig. Vi kan jo bare forestille oss om hjertepasienten fikk en tilsvarende beskjed: Ett infarkt til, så er det slutt på behandlingen. Aarre understreker at heller ikke i Nordfjordeid aksepterer de at folk kommer inn på avdelinga for å ruse seg i nye omgivelser. Men her betrakter de bruk av rusmidler som en del av sjukdommen til rusmisbrukere. – Vi tar imot folk selv om ikke de er rusfri. Det har vi god erfaring med. Når de blir møtt på en god måte, får vi ofte til mye sammen med pasientene. Sunt press utenfra Pasientenes rett til å definere sine egne ønsker og behov er for Trond F. Aarre ikke bare et spørsmål om etikk. Han tror brukermedvirkning også er nyttig. – Helsepersonell bør derfor se på brukermedvirkning som en moralsk plikt og en uunnværlig klinisk metode, sier psykiateren. Men det er ikke bare pasienter og brukere som kan gi nyttige innspill og god hjelp til helsevesenet. I manifestet sitt berømmer han også brukerorganisasjoner og politiske myndigheter for at de har presset fagmiljøer til å avgi makt til brukerne. Dessuten må psykiatrien lytte til og samhandle med andre instanser for å gi pasientene helhetlige og effektive tilbud fordi pasientenes helse skapes av så mange andre på så mange andre felt enn psykiatriens. Psykiater Trond F. Aarre er avdelingssjef ved nordfjord psykiatrisenter. Somleder erjeg kultursjef.Deter jegsomavgjør hvilkeholdninger somerlegitimeog hvilkehandlinger somerakseptable. MILjøARBEID 15 temahefte-25