FagLIgINNSpILL drive med skrivearbeid? Hvem skal da være sammen med ungdommene og drive med miljøterapeutisk arbeid? Vil det for eksempel bli en profesjonskamp mellombarnevernspedagoger, vernepleiere,sosionomer og andre med universitetsutdannelse om hvem av dem som er mest kvalifisert til å skrive rapporter og hvem av de som skal være sammen med ungdommene? Hvor har det blitt av verdien av lang og god (relevant) realkompetanse i Bufetat? På mange av våre institusjoner ansettes det ikke nye miljøarbeidere (her kan det være en liten forskjell mellom regionene), og ledige miljøarbeiderstillinger blir omgjort til miljøterapeutstillinger og utlyses som det. Dermed får ikke miljøarbeideren benyttet seg av blant annet lovhjemlet rett fra arbeidsmiljølovens paragraf 14.3, fortrinnsrett til utvidet stillingsprosent. De er da ikke ansett som kvalifisert til å søke på stillingen. Som regionstillitsvalgt i Bufetat region MidtNorge har jeg over en lengre periode sett med bekymring på arbeidsgivers stemoderlige behandling av miljøarbeideren. Fagforbundet har hatt flere møter med Bufetat for å få en uttalelse på hva Bufetat ønsker med miljøarbeiderne som yrkesgruppe i årene framover. Hvis det er slik at det fortsatt skal være plass til denne yrkesgruppa i Bufetats institusjoner, hvilken kompetanseheving ser arbeidsgiver det eventuelt er behov for? Miljøarbeideren er jo i dag en kvalifisert yrkesgruppe i Bufetat. Det har inntil nå ikke lykkes Fagforbundet å få et helhetlig og klart tilbakesvar fra Bufetat på dette. Imens ansettes ikke nye miljøarbeidere. Stillinger omgjøres, og miljøarbeideren får ikke benyttet seg av rettigheter de har i arbeidsmiljøloven. Dette er beklagelig, og noe som må rettes opp. MILjøARBEID temahefte-25