MAnGLEnDE ETIkk: Etisk refleksjon blir lett en salderingspost. Her (fra v.) kristin Thorvaldsen, Lars Markhus, Johan von Houtum, olav Westad, siri Carmen Øgrim. Definisjonerogforklaringer Etisk dilemma: For at et dilemma skal kvalifisere til etisk, må det være knyttet til usikkerhet eller uenighet om hvilke etiske normer og verdier som skal vektlegges eller være styrende. Etisk refleksjon: Refleksjon over egne verdier og normer samt hva som er god praksis. Fasilitator: Etikkveileder som leder refleksjonsgrupper på tjenestestedet Dilemmaer hører hverdagen til Ansatte som reflekterer over egne holdninger og egen praksis, gjør en bedre jobb. Og arbeidshverdagen deres blir bedre. Det har ansatte i Bærum erfart etter fire år med systematisk refleksjonsarbeid. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK SuNDT Hver annen uke møtes de som er på jobb til brukermøte. Etisk refleksjon har en naturlig plass på alle møtene. – Vi bruker refleksjonsskjemaet for å holde fokus. Uten et fast skjema tror jeg samtalene lett kunne ha sklidd ut, sier Lars Markhus, vernepleier og avdelingsleder på Emma Hjort Vest, avdeling Toppen. Han mener det er tidsbesparende å strukturere samtalen rundt et etisk dilemma. Som regel har personalgruppa kommet fram til en konklusjon i løpet av en halvtime. På Toppen bor ni voksne personer med utviklingshemming. Personalet består av om lag 30 mennesker fordelt på 24 årsverk. De aller fleste har fageller høgskoleutdanning. Over halvparten av personalet har tatt kommunens grunnkurs i etikk, mens de er to som også har tatt refleksjonskurset slik at de er kvalifisert for å lede etiske refleksjonsgrupper. Handler ikke om meg selv Lars Markhus og Torill Killi, tjenesteleder for Emma Hjort Øst, er overbevist om at systematisk bruk av etisk refleksjon har bedret tjenestene og økt brukermedvirkningen. Framfor alt har etisk refleksjon bidratt til økt bevissthet om lovverket, etikken og egen rolle. – Vi er blitt mer bevisst på hvorfor vi er her. Vi MILjøARBEID temahefte-25