OMtaLer BøKer ManifestforpsykiskhelsevernTrond F. Aarre, universitetsforlaget 2010 Skal psykiatrien komme seg videre, kan den ikke forlange mer ressurser. Nå er det innstillingen og arbeidsmåtene som må forandres. Aarre mener den medisinske modellen bør være mindre dominerende enn i dag. Brukerne bør bli møtt med forståelsesrammer som de i større grad kjenner seg igjen i, og må få større innflytelse på utformingen av tjenestene. Psykisk helsevern bør ha ambisjoner ut over de tradisjonelle helsetjenestene og bør se seg selv i et økologisk perspektiv. øyeblikk,Samhandlingoghelhetligtilbudimøtemedbarnsomikkeharlivetforanseg Marit Elin Hansen. Frambu sen- ter for sjeldne funksjons- hemninger, 2011 Nasjonaltkompetansemiljøomutviklingshemning: Modellerimiljøarbeid2010, www.naku.no Miljøarbeidforbedrehverdag: Demens, YrkesfagligstudiehefteformedlemmeriSeksjonhelseogsosialNina Simonsen og Fagforbundet, 2009 Miljøarbeidforenbedrehverdag– terapeutiskkonflikthåndtering, YrkesfagligstudiehefteformedlemmeriSeksjonhelseogsosialBjørn Roger Knutsen og Fagforbundet, 2011 Brukermedvirkningihelseogomsorgssektoren, debatthefteKS, 2011 Denne rapporten tar for seg brukermedvirkning innen kommunal helse-og omsorgssektor. Rapporten baserer seg både på litteratur om brukermedvirkning og innsamling av egne data fra et utvalg case- kommuner. I forbindelse med rapporten er det også utarbeidet et debatthefte med historier om brukermedvirkning i kommunal helse-og omsorgssektor. Heftet inneholder ulike historier om hvordan brukermedvirkning utøves i praksis. Innføringiprofesjoneltmiljøarbeid, SølviLindeogIngerNordlunduniversitetsforlaget, 2006 Boka beskriver utviklingen av profesjonelt miljøarbeid og hvordan kravene til kunnskap og formell utdanning har endret seg. Den presenterer teori om profesjonalitet, systematikk og kvalitet og en arbeidsmodell med tilhørende dokumentasjonskrav. Målgruppe er alle som arbeider innenfor helse-og sosialsektoren og studenter innen disse fagområdene. vernepleiefagligteoriogpraksis Thomas Owren og Sølvi Linde (red.) universitetsforlaget 2011 Boka synliggjør verne- pleiefaglig praksis overfor voksne personer med funksjonsnedsettelser, som psykisk utviklingshemning, døvblindhet, multif- unksjonshemming, alvorlig psykisk lidelse, rusvansker og autisme. Forfatterne viser at vernepleie krever både generell fagkunnskap, ferdigheter i kunnskapsutvikling, analytisk evne, faglig skjønn og kritisk refleksjon. NettSIDe Fagforbundets nettside for barnevernansattegir deg nyheter, tips og muligheter. www.fagforbundet.no/forsida/seksjonene/ shs/yrkesgrupper/ Barnevernsansatte/?pageId=3468 DIaLOgKOrt Etikk i rusomsorgen, barnevernet, eldre- omsorgen og i psykisk helsevern Dialogkortene fremmer etisk refleksjon påarbeidsplassen. De er ment som et redskapfor ledere og medarbeidere for å oppmuntreog stimulere til videreutvikling av etikken iarbeidet. Kortstokken er gratis og kan bestil- les av hermann.albert@fagforbundet.noSe: www.fagforbundet.no/forsida/blimedlem/ materiell/?catalogId=8&po=3 MILjøARBEID temahefte-25