dagen av samtaler, bordtenniskamper eller sjakkspill. – Ofte kommer pasientene inn hit i en akuttfase, og blir da først lagt på skjermet avdeling hvor det ikke er mye stimuli, og hvor vi får observert og kartlagt behovene deres skikkelig. For mange kan det være behagelig å komme på en avdeling uten andre pasienter rundt seg, uten stimuli som musikk og tv, og få muligheten til å roe helt ned, sier Are. SLIK BLIR DU SYKEPLEIER * Sykepleierutdanningen er en treårig grunnutdanning, en bachelorgrad du kan ta ved en rekke høgskoler og universiteter i Norge. * Rundt 50 uker av utdanningen er praksis, hovedsakelig i kommune helsetjenesten og på sykehus. * For å komme inn på utdanningen, må du ha generell studiekompetanse. * Du må ha autorisasjon for å arbeide som sykepleier. Dette får du gjennom Statens autorisasjonskontor for helse personell. * En sykepleier jobber med pleie av mennesker. Utdanningen gir imidlertid grunnlag for at du kan utføre svært forskjellige jobber både i det private og det offentlige. * Sykepleiere jobber ved sykehus, syke hjem, i hjemmesykepleien, i ambulanse tjenesten eller ved bo og rehabilite ringssentre. En del sykepleiere jobber også for hjelpeorganisasjoner, med forebyggende arbeid med helseopplys ning, på legekontorer, i rådgivnings tjeneste eller som sanitetsarbeidere i Forsvaret. * Sykepleiere kan ta etterutdanning og utdanne seg til spesialsykepleiere. Eksempler på slike sykepleiere er jordmødre, helsesøstre og psykiatriske sykepleiere. * Gjennomsnittlig lønn for sykepleiere uten videreutdanning er i underkant av 350.000 kroner. I tillegg kan en del sykepleiere regne med vakttillegg hvis de går i en turnus som innebærer kvelds , helge eller nattarbeid. * Det er et stort behov for sykepleiere i Norge, og lett å få jobb. Kilder: Utdanning.no, SSB og HiOA. De fleste er på tvang sengeposten der Are jobber. Andre Etter en stund blir de fleste ført ut i blir flyttet over til andre institusjoner. den mer åpne avdelingen hvor det er tv Mange er gjengangere og kommer på fellesrommet, muligheter til å være igjen og igjen i dårlige perioder. mer sammen med andre pasienter, og – Skal vi ta en match i bordtennis, det Are kaller utgang, altså lufteturer spør han som for litt siden ville ha en ut i sykehusområdet sammen med samtale. pleiere, eller eventuelt helgepermisjon. – Ja, det kan vi godt, svarer Are. De fleste av pasientene er innlagt på – Men skulle ikke du ta en røyk først? tvangsvedtak, men en del er også inn-Det har gått nok en time. lagt på frivillig basis. Noen pasienter drar rett hjem fra TILLITSVALGT I RØD SOFA Som aktiv ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet tilbringer Are Ødbehr en del av tida si i en rød sofa. TEKST: WENCHE SCHJØNBERG FOTO: WERNER JUVIK net. Da han var student, var han faktisk medlem både i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Fagforbundet, men etter endt utdanning valgte han medlemskapet i Fagforbundet. – Jeg har ikke tenkt å bytte, sier han. Han sier at årsaken til at han trives så godt i Fagforbundet, er at han får jobbet mye med saker som han brenner for i organisasjonen. – Jeg er nestleder i ungdomsgruppa i Akershus, og trives med det. Vi har gode tilbud i Fagforbundet, vi har gode samlinger der vi lærer mye, samtidig som vi har det sosialt og hygge- Are er nemlig aktiv i prosjektet «Rød lig, sier han. sofa», et prosjekt som i hovedsak LO har satt i gang. Godt samhold – Vi setter opp en rød sofa, blant Noen beskriver samholdet i Fagforbunannet på høyskolen på Kjeller på tirs-det som «sin andre familie» Så godt er dager. Vi i Fagforbundet er ofte repre-det nemlig, ifølge Ødbehr. Den unge sentert sammen med LO. Til sofaen sykepleieren deltar aktivt i ungdomskan studentene komme og sette seg gruppas arbeid med medlemsverving. ned og ta opp hva de vil, sier han. – Det er viktig å ha gode regler for Are sier at studentene ofte stiller lønn og arbeidstid, sier han. jobbrelaterte spørsmål knyttet til hva Dette gjelder ikke minst i et skift- de har krav på i sine jobber, og om og turnusyrke som sykepleieryrket deres arbeidsforhold er «riktig» i hen-er, mener han. Selv tror han at han hold til lønn, overtid og arbeidstid. vil videreutdanne seg til psykiatrisk sykepleier, men har ikke avgjort dette Rettigheter endelig ennå. Are Ødbehr er svært opptatt av å sikre En ting er i hvert fall sikkert, og det arbeidstakernes rettigheter i samfun-er at han trives i psykiatrien. ORGANISERT: Sykepleier Are Ødbehr er aktiv i Fagforbundets ungdomsarbeid. Han mener organisering er viktig for å sikre rettigheter, ikke minst i et turnusyrke. temahefte-26