INNSPILLINNSPILL Ønsker du deg en jobb hvor du kan bruke utdanningen din på ulike måter, og samarbeide med andre for å oppnå resultater? Hvor du kan bidra til positiv endring? Kanskje kommunen blir din neste arbeidsplass? FLERFAGLIG OG NYSKAPENDE De fleste opplever kommunen som en trygg og forutsigbar arbeidsgiver, hvor den enkelte gis muligheter for faglig og personlig utvikling. Kommunene er på sin side avhengig av å rekruttere gode fagfolk til alle posisjoner. Tett på politiske avgjørelser I en kommune ser du demokratiet i praksis, og gjerne på nært hold. Du ser hvilke argumenter som vinner fram og hvilke som må vike, alt etter hvilket parti som har makta. Du ser hvordan Ellen Ovenstad er rådgiver i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. FOTO: PER FLAKSTAD kommunen som samfunnsaktør møter de utfordringene samfunnet står over- for – lokalt, regionalt og nasjonalt. Særlig i små og mellomstore kommuner er det lett å se sammenhengen mellom politiske vedtak og det endelige resultatet. Alle kommuner er forskjellige, både i størrelse, folketall og ressurstilgang. Det er stor forskjell på Utsira kommune med sine 218 innbyggere og Oslo kommune med en halv million innbyggere. Alle kommunalt ansatte skal bidra til å realisere politikernes vedtak. Både lokalpolitiske og rikspolitiske vedtak skal finne sin form der hvor folk bor. Kommunene trenger kloke hoder Riktig kompetanse er en forutsetning for å løse samfunnets oppgaver. Det trengs både breddekunnskap og spisskompetanse; her kan både allrounderen og nerden finne sine arenaer. Å ha erfaring fra flere arenaer og utdanningsinstitusjoner kan være en fordel. En kombinasjon av ulike fag gir ofte en bredere forståelse av et saksfelt. Uavhengig av fagbakgrunn vil din evne til å samarbeide med andre stå helt sentralt. De fleste kommunale oppgaver løses av flere sektorer og faggrupper i fellesskap, så kommunikasjon må gå på tvers av fag og forvaltningsnivåer. Informasjonsteknologien gir muligheten til å organisere arbeidet på nye måter. IKT-kompetanse er helt avgjørende for kommunens drift, men har begrenset verdi uten fagkompetanse innenfor regnskap, personaladministrasjon, planarbeid, helse eller pedagogikk. Over kommunegrensene Kommunene utfordres også på egen organisering og samarbeid på tvers av kommunegrensene. Både IKT, lønningskontor, økonomi, personaladministrasjon og barnevern må finne nye måter å samarbeide på. Med ny teknologi spiller geografisk nærhet mindre rolle, men forholdet mellom menneske og teknologi vil alltid være gjenstand for forbedringer og utvikling. Kommunens saksbehandlere må forholde seg til ulike forvaltningsnivåer. På noen fagområder er det mye kontakt mellom de ulike forvaltningsorganer. Både fylkeskommuner, fylkesmannen og departementer er involvert i deler av kommunens arbeid. Driftsansvar eller prosjektarbeid? Kommunen er en stor arbeidsplass med mange ulike oppgaver, som å drifte sykehjem, brøyte veier, utføre vedlikehold og reparasjoner, undervise elever og gjennomføre ulike arrange 18 temahefte-26