Fagforbundet Ungdom arbeider for * at alle skal ha lik rett og mulighet til videregående og høyere utdanning, uavhengig av den enkeltes betalingsevne. * at studiefinansieringen på alle nivåer i utdanningssystemet forsvares og styrkes gjennom utvidet studiefinansiering til 11 måneder. * at elever og studenter sikres god oppfølging og faglig forsvarlig veiledning når de er i praksis. * at det innføres et omfattende program for sosial boligbygging, som fovoriserer unge, nyetablerende eller svakerestilte grupper. Boligpolitikk må relanseres som et viktig instrument i velferdspolitikken. * at det bygges et stort antall ikke-kommersielle utleieboliger, med godt vedlikehold. Ny utleielov med prisfastsettelse må vedtas. Denne må stå i et fornuftig forhold til inntekt. * å bevare og forbedre unge arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår. Utdrag fra Fagforbundet Ungdoms handlingsprogram Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 OSLO - tlf. 23 06 40 00 www.fagforbundet.no www.fagbladet.no temahefte-26