Marte MeO-MetODeN IKKE MER PAnT: Panteordningen ble for dyr i forhold til resultatene, sier Filip Rygg, byråd for miljø Byråden: – Pant er ikke den mest og byutvikling. effektive pengebruken Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg videreføre panteordningen. I tillegg tror (KrF), må skuffe bergensere som har byråden at ny teknologi snart vil gjøre selv planer om å kjøpe ny vedovn: Det er ikke aktuelt å gjenåpne panteordningen. Selv om brannvesenet anslår at ordningen sparer byen for vel 85 tonn svevestøv i året, er Rygg klar på at byrådet vil prioritere annerledes framover. – Panteordningen ble for dyr i forhold til resultatene. Millionene som ble brukt for å subsidiere vedovner til det relativt begrensede antallet bergensere som var så heldige å få 5000 kroner i tilskudd, kan brukes bedre. Bybane og bompenger Ifølge Rygg velger byrådet å satse utbygging av bybane og gangog sykkelfelt, ved siden av at bompengesatsene fordobles ved nyttår. Han er sikker på at disse tiltakene vil vise seg mer effektive enn å dagens rentbrennende vedovner gammeldagse. – Jeg er ingen fagmann, men utviklingen går videre. Det viktigste tiltaket mot forurensingen er å redusere utslippene fra trafikken, og det er her pengene som ble brukt på panteordningen vil ha størst effekt, sier byråd Filip Rygg. Verktøykassa ikke tom Etat for helsetjenester i Bergen kommune har en verktøykasse med gode råd, tips og innspill til tiltak som kan bedre luftkvaliteten i Bergen, men er like fullt avhengig av at naturen samarbeider. – Skal vi unngå en ny vinter med tung forurensing, må sydvesten holde kulda unna slik at nye inversjonslokk ikke oppstår, fastslår Ingvar Tveit, som leder etaten. På dager med dårlig luftkvalitet vil Bergen kommune innkalle en samarbeidsgruppe for å vurdere hvilke strakstiltak som kan iverksettes. Denne gruppa består av ulike kommunale etater, fylkeskommunen, politiet, vegvesenet og kollektivselskapet Skyss. Nå er det også utplassert forurensingsmålere i alle bydeler, ikke bare i de strøkene som har vært hardest rammet av inversjonslokket. Dette gir mye nyttig informasjon om utviklingen dag for dag. Måletallene kan byens borgere finne via kommunens nettsider, og her ligger det også helseråd og informasjon, både til dem som blir direkte berørt av forurensingen og til de mange som indirekte må tilpasse seg akutttiltak som datokjøring for biler og nye parkeringsrutiner. FOLKEHELSEARBEIDERE 9 temahefte-27