FOLkeHeLseprOFILer Folkehelseloven .. er en del av samhandlings- reformen. Hensikten er styrke folkehelsa og jevne ut sosiale helseforskjeller. – Nå skal vi tenke helse i alt vi gjør, og forebygge framfor å reparere, sa helse-og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da loven trådte i kraft 1. januar i år. Loven pålegger kom- munene å lage en oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Den skal lages hvert fjerde år, og ligge til grunn for kom- munens planstrategi. Slik tvinges kommunene til å ta hensyn til helse i alle beslutningsprosesser. Folkehelseprofilene: khp.fhi.no FOLKEHELSEBAROMETERET I OPPEGåRD: Den loddrette røde streken angir landsgjennomsnittet. De vannrette grå stripene viser spennvidden for kommunene i fylket, og det lille grå symbolet er gjennomsnittsverdien for fylket som helhet. Et rødt symbol betyr at kommunen ligger dårligere an enn landet for øvrig, grønt betyr at kommunen ligger bedre an. Gult betyr at man ikke kan si om kommunen ligger dårligere eller bedre an enn forventet. ElseKarin Grøholt hos Folkehelsa. – De skal kunne benyttes av personer som jobber med alle deler av kommunens planarbeid – ikke bare av folk med helsefaglig bakgrunn. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra kommuneansatte som bruker profilene, men mange savner statstikk om levevaner, kosthold, fysisk aktivitet og overvekt. Dette er tall vi gjerne skulle hatt, men det finnes per i dag ikke gode nok data på dette på kommuninivå. Men vi jobber med å skaffe det for framtidas profiler, sier Grøholt. Hvem som helst kan gå inn på Folkehelsas hjemmesider og hente ut folkehelseprofilen for sin kommune eller sitt fylke. Nederst i profilen finner man noe som kalles «Folkehelsebarometeret». Det viser hvordan kommunen eller fylket ligger an i forhold til resten av landet på 34 ulike parametre. De handler om levekår, trivsel på skolen, miljø og forekomst av ulike sykdommer. Viser barometeret grønt, ligger kommunen bedre an enn landsgjennomsnittet. Viser det rødt, ligger den dårligere an. Oppegårds folkehelsebarometer har nesten bare grønne prikker. – For vår del lyser det ingen røde lamper, sier Heidi Tomten. – Derfor har det vært viktig for oss å gå litt dypere inn i tallene og sammenlikne oss med andre kommuner som har samme utgangspunkt som Oppegård. På lengre sikt håper vi at tallene fra Folkehelseinstituttet kan gi oss et mer nyansert bilde av folkehelsa i kommunen, for eksempel ved å presentere dataene etter utdanningsnivå. Ser utfordringene Denne høsten har hun og kollegaene hennes for første gang laget en statusrapport for helsetilstanden i kommunen. Den skal legges til grunn for alt planarbeid i kommunen i neste periode, slik den nye folkehelseloven krever. Hensikten er at hensynet til folkehelsa skal ligge til grunn for alt kommunen gjør. I arbeidet med rapporten har kommunen brukt både Folkehelsebarometeret og statistikk fra Kommunehelsa. Forholdstall (Norge = 100) Folkehelsebarometer for kommunen Observerte verdier (ikke standardisert) Tema Indikator Kommune Fylke Kommune Fylke Norge Om befolkningen 1 Fødte 80 95 10 12 13 2 Befolkningsvekst --0,76 1,7 1,3 3 Befolkning i yrkesaktiv alder 98 99 66 66 67 4 Befolkning over 80 år 87 83 3,9 3,7 4,5 5 Befolkning over 80 år, framskrevet 105 90 4,3 3,7 4,1 6 Forventet levealder, menn 103 101 79 78 77 7 Forventet levealder, kvinner 101 101 83 82 82 Levekår 8 Grunnskole som høyeste utdanning 75 97 11 14 15 9 Lavinntekt 55 75 5,2 7,1 9,5 10 Inntektsulikhet, Gini 99 104 0,23 0,24 0,23 11 Arbeidsledige 69 83 2 2,4 2,9 12 Uføretrygdede 66 69 1,7 1,7 2,3 13 Barn av enslige forsørgere 84 90 13 14 16 Miljø14 Forskriftsmessig drikkevann mhp E.coli 116 109 100 94 86 15 Personskader, behandlet i sykehus 94 95 12 12 13 Skole 16 Trives på skolen, 10. kl. 106 103 88 86 83 17 Mobbes på skolen, 10. kl. 102 95 9,2 8,5 8,9 18 Laveste mestringsnivå i lesing 66 80 17 21 27 19 Frafall i videregående skole 92 92 24 24 26 Levevaner20 Røyking, kvinner ----20 21 Overvekt ----- Helse og sykdom 22 Sosial ulikhet i dødelighet ----- 23 Behandlet i sykehus 86 89 139 143 163 24 Psykisk lidelse, behandlet i sykehus 74 79 20 22 28 25 Psykisk lidelse, legemiddelbrukere 90 95 120 124 131 26 Hjerte-karsykdom, behandlet i sykehus 99 95 18 16 18 27 Hjerte-karsykdom, dødelighet 76 84 52 55 69 28 KOLS, behandlet i sykehus 97 94 3 2,9 3,2 29 KOLS og astma, legemiddelbrukere 92 103 87 97 95 30 Kreft, dødelighet 80 93 91 101 113 31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 85 92 27 28 31 32 Hoftebrudd, behandlet i sykehus 98 103 1,9 1,9 2,2 33 Lav fødselsvekt 102 98 5,2 5 5,1 34 Høy fødselsvekt 110 105 4,2 4,1 3,8 12 FOLKEHELSEARBEIDERE temahefte-27