sykkeLveIer Og kOLLektIvtraFIkk Legger til rette for myke trafikanter En storstilt satsing på gang-og sykkelveier er en viktig del av folkehelsearbeidet i Modum kommune. SATSER STORT: Myke trafikkanter skal kunne bevege seg trygt i Modum kommune. Tekst: SISSEL FANTOFT Foto: EIVOR ERIKSEN Forebyggende folkehelsearbeid er et hovedsatsingsområde i Modums kommuneplan, og fundamentet i kommunens planarbeid med trafikksikkerhet har alltid vært en fysisk tilrettelegging for myke trafikanter. Med en slik strategi vil kommunen oppnå: • Færre bilulykker • Mindre biltrafikk og større uavhengighet av biltrafikk • Bedre folkehelse og aktivitetstilbud • Universell tilgjengelighet Tenker helse i trafikken – For første gang har vi laget en trafikksikkerhetsplan som følger samme tidsplan som kommuneplanen. Begge er utarbeidet for tidsrommet 2012–2020. Det gjør at vi kan se tingene i sammenheng, noe som også er et ønske fra myndighetene, sier nestleder og avdelingsleder i teknisk etat i Modum kommune, Øystein Lid Larsen, som har utarbeidet trafikksikkerhetsplanen som arealplanlegger. – Oppdraget gikk ut på å lage en trafikksikkerhetsplan for kommunen, noe Statens vegvesen lenge har satt som en forutsetning for statlige tilskudd for kommunale trafikksikkerhetstiltak. Derfor laget vi en trafikksikkerhetsplan med fokus på helseperspektivet, sier Lid Larsen. Knytter tettsteder sammen Trafikksikkerhetsplanen går i hovedsak ut på å knytte tettstedene i kommunene sammen i et sammenhengende gangog sykkelveinett. – Det er tre tettsteder i kommunen med mellom 2000 og 4000 innbyggere: Åmot, Geithus og Vikersund, med en avstand på om lag fem kilometer mellom seg. Dessuten har vi tre tettsteder med om lag 500 innbyggere som ligger omtrent fem kilometer utenfor disse igjen. Fem av tettstedene har skoler, og det vi har gjort er å satse på en sammenknytting av de største tettstedene i kommunen for gående og syklende, sier Lid Larsen. 16 temahefte-27