Kommunen har fulgt Statens vegvesens og Syklistenes landsforenings systemkategori av hovedruter og lokalruter for sykkeltransport, i Modum kalt transportruter og turruter. – Transportrutene er raskeste vei mellom a og b, og passer for folk som skal til og fra jobb for eksempel. Det skal være en konkurransedyktig transportrute for gående og syklende i forhold til andre transportformer. Turrutene er mer fritidsrettet og for dem som har bedre tid, men er også beregnet for skoleelever. Kommunen er delt av Drammensvassdraget, og flere av turrutene ligger på den minst befolkede delen av vassdraget, sier Lid Larsen. Målet er å få flest mulig ut på sykkel både i jobb, skoleog fritidssammenheng. Sykkelvei for alle – Politisk har det tidligere vært en tendens til å nøye seg med målet om at vi må skaffe barna våre sykkelvei til skolen. I hvert fall i noen sammenhenger har det vært en tendens til å begrense trafikkSyKKELVEIBRuKERE: Even F. Martinsen (15), sikkerheten til dette. Nå Tom-Andre Thorvaldsen (14) og Eva Christine Hansen (13) har vi tatt det ett skritt videre, for det er jo ikke bare barna som skal gå eller sykle, sier Lid Larsen. «Modum på langs» er en tursti som går langs er noen av ungdommene i Modum kommune som er ivrige syklister. Tyrifjorden og Bergsjø, hvor også jernbanen går. – Dermed må turfolket krysse jernbanesporene flere steder. Der har vi nå laget nye underganger i samarbeid med Jernbaneverket, og flere er under planlegging, forteller Lid Larsen. Trygt for de myke Folkehelsearbeid i offentlig plansammenheng er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsa, redusere faktorer som medfører helserisiko, og beskytte mot ytre helsetrusler. Trafikksikkerhetsplanen i Modum har følgende visjon: «Det skal være trygt og attraktivt å gå og sykle i Modum for folk flest», og den visjonen skal realiseres gjennom disse målene: • Det skal være trygt å være myk trafikant i Modum. Risikoen for å bli drept eller varig skadd i veitrafikkulykker skal ikke være høyere for en myk trafikant enn for en bilist. < FOLKEHELSEARBEIDERE temahefte-27