18 MILJøARBEID • Antall syklende og gående i Modum skal være høyere enn landsgjennomsnittet. • Myke trafikanter skal være en synlig og selvfølgelig del av trafikkbildet i Modum. Målbare aksjoner søkes iverksatt med tanke på dette og planens øvrige mål. Bygger bussholdeplasser – Modum er jo kjent som en sanatoriekommune og en idrettskommune, så vi ligger ikke så dårlig an når det gjelder satsing på folkehelse. Men på flere parametere scorer vi under landsgjennomsnittet, så nå satser vi på et lavterskeltilbud for å få flere folk ut for å gå og sykle. Vi tilpasser også bussholdeplassene i det nye gangog sykkelveinettet i tråd med den vedtatte satsingen på lavterskeltilbud, sier Lid Larsen. I tillegg til å bedre folkehelsa i kommunen, har tiltakene også flere positive bieffekter: – Jo flere som sykler, desto færre er det som kjører bil, noe som igjen øker trafikksikkerheten. Og færre biler betyr reduserte utslipp. Beregninger på dette kommer vi tilbake med i kommunens klimaplan, sier Lid Larsen. Informerer om tilbudet Modum kommune ser for seg at trafikksikkerhetsplanen blir delt i to faser, hvor den første består av å bygge ut det nye gangog sykkelveinettet, mens det den andre perioden satses på informasjonsarbeid og aksjoner. – Det hjelper jo ikke å bygge sykkelveier hvis de ikke blir brukt. Forrige trafikksikkerhetsplan var knyttet fast opp mot kommunebudsjettet, men det har vi ikke fått til denne gangen. Vi får en del penger, men denne planen er avhengig av kommunebudsjettet fra år til år, sier Øystein Lid Larsen. TRAFIKKSIKKERHET: Øystein Lid Larsen er nestleder og avdelingsleder i teknisk etat i Modum kommune, og har utarbeidet den nye trafikksikkerhetsplanen som arealplanlegger. 18 MILJøARBEID • Antall syklende og gående i Modum skal være høyere enn landsgjennomsnittet. • Myke trafikanter skal være en synlig og selvfølgelig del av trafikkbildet i Modum. Målbare aksjoner søkes iverksatt med tanke på dette og planens øvrige mål. Bygger bussholdeplasser – Modum er jo kjent som en sanatoriekommune og en idrettskommune, så vi ligger ikke så dårlig an når det gjelder satsing på folkehelse. Men på flere parametere scorer vi under landsgjennomsnittet, så nå satser vi på et lavterskeltilbud for å få flere folk ut for å gå og sykle. Vi tilpasser også bussholdeplassene i det nye gangog sykkelveinettet i tråd med den vedtatte satsingen på lavterskeltilbud, sier Lid Larsen. I tillegg til å bedre folkehelsa i kommunen, har tiltakene også flere positive bieffekter: – Jo flere som sykler, desto færre er det som kjører bil, noe som igjen øker trafikksikkerheten. Og færre biler betyr reduserte utslipp. Beregninger på dette kommer vi tilbake med i kommunens klimaplan, sier Lid Larsen. Informerer om tilbudet Modum kommune ser for seg at trafikksikkerhetsplanen blir delt i to faser, hvor den første består av å bygge ut det nye gangog sykkelveinettet, mens det den andre perioden satses på informasjonsarbeid og aksjoner. – Det hjelper jo ikke å bygge sykkelveier hvis de ikke blir brukt. Forrige trafikksikkerhetsplan var knyttet fast opp mot kommunebudsjettet, men det har vi ikke fått til denne gangen. Vi får en del penger, men denne planen er avhengig av kommunebudsjettet fra år til år, sier Øystein Lid Larsen. TRAFIKKSIKKERHET: Øystein Lid Larsen er nestleder og avdelingsleder i teknisk etat i Modum kommune, og har utarbeidet den nye trafikksikkerhetsplanen som arealplanlegger. temahefte-27